Page 372 - FUD20

Basic HTML Version

I
N HONOREM
372
ték meg hungarológiából (főként magyar irodalomból és nyelvészetből) PhD
értekezésüket Jyväskyläben.
Tudományszervező tevékenysége hozta számára a legtöbb nemzetközi el-
ismerést: 2001-ben ő volt az V. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus el-
nöke; az általa alapított Hungarologische Beiträge folyóirat főszerkesztője.
Elismerései: Lotz János-érem (2001), Pro Cultura Hungarica (2003), Finn
oroszlánrend I. o. lovagrendje (2005), Balassi Kard (2005), Magyar Köztár-
sasági Érdemrend Tisztikeresztje (2011), Professor doctor honoris causa (Pé-
csi Egyetem 2012).
Álljon itt életünk néhány találkozási pontja! Az 1975-ös budapesti finn-
ugor kongresszuson találkoztunk először, majd a debreceni ösztöndíjas idők-
ben, amikor a szakdolgozatod készült. A barátkozást utána már 1981-től Jy-
väskyläben folytattuk
,
amikor megkezdtem második lektori működésemet.
Azután jöttek a nehéz budapesti vendégtanári évek. Töretlenül haladtál tudo-
mányos pályádon, és 1986-ban elkészítetted doktori értekezésedet, amelynek
egyik opponense én lettem. Bírálatomban megállapítottam: nagy kár, hogy
nemcsak Ady, hanem Te sem világnyelven szóltál.
Ezután összekuszálódtak, vagy inkább összefonódtak életünk szálai. Les-
kinen professzorral karöltve szereztél nekem egy örökké emlékezetes kutatói
ösztöndíjat, amelynek segítségével 1994 első felében két kontrasztív szimpo-
ziumot szerveztünk nemzetközi részvétellel, és a szimpoziumok nyagát nem
sokkal később sikerült megjelentetnünk az általad indított Hungarologische
Beiträge sorozatban. Ekkorra tehető a hungarlógia szak tantervének kidolgo-
zása, elfogadtatása, továbbá a Jyväskylä–Debrecen „tengely”, az egyetemi
együttműködés létrehozása, amelynek jóvoltából mind a mai napig gyümöl-
csöző oktatói és hallgatói csere jött létre. Véleményem szerint ez volt az első
„aranykor”. Az 1995-ös jyväskyläi finnugor kongresszus idején szintén szí-
ves közreműködéseddel tarthattam meg magántanári előadásomat szeretett
egyetemünkön. Kétszer jártál nálam a norvég fővárosban. Azóta emlegetjük
Pentti Haanpää novellájának „kantaa vaikkapa hevosen” kifejezését már
klasszikus mottóként (vö.
Päntän äijän vajoaminen – yhteiskunnallinen jut-
tu
). Közben én is gyakran megfordultam Jyväskyläben.
Szó volt már a finnugor kongresszusról, viszont Hozzád kapcsolódnak a
hungarológiai kongresszusok, amelyek szervezésében oroszlánrészt vállaltál.
Ilyen nagyszabású rendezvényre 2001-ben került sor. Azután következett
Debrecen, ahol Téged választottunk a Nemzetközi Magyarságtudományi
Társaság elnökévé. Már elnökként irányítottad a kolozsvári kongresszust, és
a Te égiszed alatt szerveződik a következő, a pécsi kongresszus is. Ezeknek