Page 370 - FUD20

Basic HTML Version

I
N HONOREM
370
Central Sweden)
mellett hangsúlyosabb szerephez jutnak a dialektológiai tár-
gyú írásai
(Kriterien zur Klassifizierung der lappischen Dialekte in Schwe-
den; Nordligt i söder och sydligt i norr. Något om samisk dialektforskning;
Glidvokalen i lulesamiskan. En dialektgeografisk studie på grundval av Ha-
rald Grundströms ordbok; Sprachhistorische Aspekte der Dialektologie:
Saamisch; Gränser i den samiska dimman; Der Illativ Singular im Ullisjau-
resamischen. Ume Saami Language Variation. Samiska.)
2012-ben, önálló kötetben megjelenő írásában
(Grenzen und Gruppierun-
gen im Umesamischen)
az umei lapp nyelvterületen található nyolc település
archivált anyagait dolgozta fel. E korpusz alapján vizsgálta meg az umei lapp
nyelvi variációit, illetve a hang- és alakrendszer különbségei alapján állapí-
totta meg a határokat az umei lapp keleti és nyugati nyelvjárásai között, me-
lyek jól tükrözik a hegyi és az erdei lappok közötti kulturális különbségeket.
Ugyanebben az évben Professzor Úr betöltötte 65. életévét, mely
alkalomból a finnugrisztika jeles képviselői ünnepi kiadvánnyal köszöntötték
(Lapponicae investigationes et uralicae).
A kötetben szereplő 25 szerző az
általános finnugrisztikai témájú írások mellett különböző finnugor nyelvek
(pl. lapp, észt, magyar, mordvin, mari) nyelvészeti (etimológiai, dialektoló-
giai, lexikológiai), illetve néprajzi, művelődéstörténeti szempontú vizsgála-
tait tartalmazó cikkekkel gratulált a jubilánsnak.
Visszatérve Lars-Gunnar Larsson pedagógiai munkásságához, külön meg-
említem a 2011-ben megjelent, kolléganőjével, Cecil Hedlunddal írt
Ii dušše
duoddaris! Lärobok i nordsamiska
északi lapp nyelvtankönyvet (a tankönyv-
ről írt recenziót l. e sorok írójának tollából a FUD 2011-es számában). A két
szerző együtt rendszerezte az északi lapp nyelv tanítása során felhasznált tan
-
anyagait, s így született meg az igen magas színvonalú, rendkívül jól hasz-
nálható északi lapp nyelvkönyv.
Lars-Gunnar tanárként, témavezetőként végzett minőségi munkáját mi
sem bizonyítja jobban, mint hogy irányításával eddigi pályafutása során 17
(!) különböző témából és nyelvből készült disszertáció látott napvilágot.
Larsson professzornak imponálóan széleskörű kutatási tevékenysége alap-
ján, a Debreceni Egyetemmel folytatott több évtizedes oktatói és tudományos
kapcsolatokért, illetve a jövőben várható még szorosabb együttműködéséért
az egyetem szenátusa 2013. november 30-án doctor honoris causa címet ado-
mányozott.
Lapponicae investigationes et uralicae.
Festschrift zum 65. Geburtstag von Lars-Gun-
nar Larsson. XV–XXVIII. Veröffentlichungen der Societas Uralo-Altaica. Band 82.
Harrassowitz, Wiesbaden, 2012.