Page 369 - FUD20

Basic HTML Version

I
N HONOREM
369
Lars-Gunnar Larsson 65 éves
„A becsület meg a szorgalom olyan, mint a jó szél:
előre hajtja az embert.”(Hans Christian Andersen)
Első találkozásunkkor két dologra lettem figyelmes: a mindig vidám, ked-
ves Professzor Úr hetyke bajszára és kiváló magyar nyelvtudására. Lenyűgö-
zően sokoldalú tudományos munkásságát ismerve megtisztelő volt – doktori
értekezésem opponenseként – szakmai megjegyzéseit, tanácsait hallgatni. E
beszélgetések alatt döbbentem rá, hogy a minden elismerést és tiszteletet ér-
demlő tudós megmaradt barátságos, közvetlen, segítőkész, kiváló didaktikai
érzékkel rendelkező pedagógusnak, akinek szavait issza a tudományos mun-
ka elején járó nyelvészpalánta. Mivel tudományos munkásságunk metszeté-
ben a lapp nyelv áll, így laudációmban a professzor urat elsősorban mint lap-
pológust köszöntöm.
Az 1947. december 9-én született Lars-Gunnar kétkezi munkás család sar-
jaként nem volt predesztinálva a tudományos pályára, ám az édesapja mellet-
ti munka során hamar rádöbbent, hogy nem ez az ő útja, más irányba kell ha-
ladnia. A professor emeritusi cím felé vezető első lépéseit az angol, német, a
latin és görög, majd pedig a finn nyelv elsajátítása jelentette. 1967-ben a
Lundi Egyetemen kezdte meg tanulmányait néprajz szakon, ám hamar irányt
váltott és figyelme elsősorban a szanszkrit nyelv felé orientálódott. Miután
felhívták figyelmét ezeknek a nyelveknek a „használhatatlanságára”, Lars-
Gunnar finnugor szakos hallgató lett, és második finnugor nyelvként a ma-
gyart választotta (emellett észtül, lappul és oroszul is tanult). 1973-ban meg-
szerezte finnugor és orosz szakos diplomáját, majd 1981-ben doktorált a balti
finn nyelvek partitivusának funkcióit taglaló értekezésével
(Studier i de ös-
tersjöfinska språkens partitivbruk)
. 1982-ben az Uppsalai Egyetem Finnugor
Intézetének professzorává nevezték ki. Finnugor nyelvészeti munkásságának
négy fő irányvonalát a négy tanult nyelv (magyar, finn, észt és lapp) jelölte
ki.
Lars-Gunnar a lapp nyelv kutatójaként elsősorban lapp dialektológiával
foglalkozik, azon belül is az umei lapp áll kutatásainak középpontjában, ez
írásaiban is jól tükröződik.
Általános, elsősorban svédországi lappokkal kapcsolatos publikációi
1
(Ge-
meindelappen und Schweden; Sockenlapparnas språk; Saami Speakers in
1
Lars-Gunnar Larsson teljes publikációs listáját, illetve az említett tanulmányok pontos
helyét l. Eberhard Winkler – Hans-Hermann Bartens – Cornelius Hasselblatt (Hrg.):