Page 366 - FUD20

Basic HTML Version

I
N HONOREM
366
dett meg, és négy évvel később, németül adott ki. „Az értekezés korszerű
szintézis, melynek eredményeit a jövő finnugrisztikai kutatásai aligha fogják
tudni nélkülözni” – írja az ünnepelt 60. születésnapján a debreceni kolléga.
Az uralisztikai kutatásokban Csúcs Sándor kezdte elsőként alkalmazni a
számítógépes adatfeldolgozást
(Uralische Etymologische Databasis).
A feldol-
gozás módszerét Bátori Istvánnal, a Koblenzi Egyetem professzorával együtt-
működve dolgozta ki.
A Pázmány Péter Katolikus Egyetem (PPKE) 1992-ben történt megalaku-
lása óta oktatja az egyetem magyar szakosainak finnugrisztikai tárgyait. A
szaknak ő volt a vezetője, egyrészt induláskor, majd pedig 1998-tól, a Finn-
országból történt hazajövetelét követve.
1998-ban Csúcs Sándor kezdte el szerkeszteni az évente négyszer megje-
lenő Finnugor Világ című folyóiratot, a Reguly Társaság Értesítőjét. Ez a lap
a finnugrisztika fontos fóruma, amely a finnugor világ legszínesebb híreiről,
újdonságairól számol be.
Tíz éve adtuk közre a Pázmány Péter Katolikus Egyetem sorozatának első
kötetét az egyetem finnugor tanszéke professzorának 60. születésnapja alkal-
mából:
Permistica et Uralica. Ünnepi könyv Csúcs Sándor tiszteletére. Fen
-
no-Ugrica Pázmániensia I.
Szerk. Molnár Zoltán és Zaicz Gábor. 303 lap).
Az uráli nyelvekkel, azok kutatásának történetével, valamint az uráli népek
műveltségével foglalkozó dolgozatokat kívántuk összegezni egy gyűjtemé-
nyes kötetben. E veretes kiadványban valamennyi hazai oktató- és kutatóhely
képviseltette magát.
Csúcs Sándor volt a piliscsabai XI. Nemzetközi Finnugor Kongresszus el-
nöke. Teljesítménye emberfeletti volt, mind a nagy találkozó előtt megjelent
három kötet kiadásának megszervezése terén, mind a kongresszus vezetésé-
ben, mind pedig a seregszemle után egy évvel újabb hat kötet megjelenteté-
sének gondos irányításában. (Sajnos, a PPKE finnugor tanszéke e kong-
resszus után másfél évvel, 2012 februárjában megszűnt, oktatói a magyar
nyelvi és irodalmi intézet oktatói lettek, majd pedig a mellékszakos finnugor
MA-, ezt követően pedig – 2013 nyarán – a BA-képzést is megszüntették.)
Az ünnepeltnek szemefénye 15 unokája, akik a hétvégeken színességet
hoznak solymári házába. Mint tavaly a nyelvész és jó barát Valentyin Kel-
makovnak írt ünnepi köszöntőben (Finnugor Világ XVII/1: 14) olvashattuk –
a költő szavait idézve – „dolgozni csak pontosan, szépen, / ahogy a csillag
megy az égen, / úgy érdemes.” Professzor Úr, további jó munkát, jó egészsé-
get kívánunk. Kedves Sanyi, Isten éltessen sokáig!
Z
AICZ
G
ÁBOR