Page 365 - FUD20

Basic HTML Version

I
N HONOREM
365
tanszék, majd az ő közreműködésével létrejött finnugor tanszék professzora,
2013-as nyugdíjba vonulásáig. 1993-tól 1998-ig kultúrdiplomáciai tevékeny-
séget folytatott: Helsinkiben a Magyar Kulturális és Tudományos Központ
igazgatójaként elsősorban a magyar–finn oktatási és tudományos kapcsolatok
fejlődését igyekezett elősegíteni. Számos finn és európai egyetemen tartott tudo-
mányos előadásokat, többek között Helsinkiben, Szentpéterváron, Izsevszk-
ben, Tartuban, Tallinnban, Hamburgban, Göttingenben és Groningenben.
Nyomtatásban megjelent könyveinek száma – számításaim szerint – tíz
(az újabb kiadásokat is figyelembe véve 18). E művek a következők:
Unka-
rin alkeet
(Turku, 1973 és 1997 között 9 kiadás),
Unkarin fonetiikan harjoi-
tuksia
(Turku, 1974),
Uralisches etymologisches Wörterbuch. I—II.
(társ-
szerző; Bp., 1986, 1988),
Die tatarischen Lehnwörter des Wotjakischen
(Bp.,
1990),
Chrestomathia Votiacica
(Bp., 1990),
Statistik der uralischen Laut
-
entsprechungen
(társszerző; Bp., 1991),
Yhteyksiä
(társszerző; Helsinki,
1994),
Unkari lyhyesti ’96
(társszerző; Helsinki 1996),
Mondd magyarul!
Unkarin alkeet
(társszerző; Turku, 2005),
Die Rekonstruktion der permischen
Grundsprache
(Bp., 2005).
1969-ben védte meg bölcsészdoktori értekezését (megjelent:
A votják
nyelv orosz jövevényszavai
I–II. NyK 72: 323–362, 74: 27–47). Tudományos
pályája Turkuban indult meg, többek között mai napig használatos nyelv-
könyvével, melyet Keresztes László a Finnországban megjelent összes ma-
gyar nyelvkönyv között a legjobbnak tart: „ez az oktatási segédeszköz igen
jól kiérlelt kommunikatív anyagot, praktikus, rövid nyelvtani összefoglalót,
valamint jól kipróbált és megrostált gyakorlatokat tartalmaz”. Lektori mun-
kája során fontos magyar, votják és zürjén nyelvtörténeti előadásokat tartott.
A két legjelentősebb magyarországi szótári vállalkozásban részt vállalt: az
uráli etimológia szótárnak volt munkatársa, ezzel egyidejűleg pedig a Benkő
Loránd főszerkesztette
Etymologisces Wörterbuch des Ungarischen
című
szófejtő szótárnak (Bp., 1993–1995) a lektora.
1988-ban, a Nyelvtudományi Intézetben Csúcs kezdeményezésére kezdődtek
meg a „Finnugor szemináriumok”, amelyen a hazai egyetemek és tudomá-
nyos intézmények szakemberei, PhD-hallgatói azóta is minden év januárjában
valamelyik itthoni egyetemen vagy tudományos központban részt vesznek.
A szovjet birodalom felbomlása, 1991 után legalább egy tucatszor utazott
a votják nyelvrokonaink földjére. A permi nyelvek nemzetközileg elismert
szakemberévé vált. A votják nyelv tatár jövevényszavait vizsgálta meg kan-
didátusi értekezése, és ezzel jóformán egyidejűleg jelent meg ismert leíró
nyelvtana, a votják kresztomátia. 2000-ben készült el
A permi alapnyelv re-
konstrukciója
című akadémiai doktori disszertációja, amelyet 2001-ben vé-