Page 360 - FUD20

Basic HTML Version

I
SMERTETÉSEK
– R
EZENSIONEN
– R
EVIEWS
– K
ATSAUKSIA
– Р
ЕЦЕНЗИИ
360
Tatyjana Jefremova munkája
(Mondattani kontaktusszerkezetek megítélé-
se és használata a városi marik beszédében)
a városi és falusi marik kétnyel-
vűségével, nyelvhasználatuk különbségével, ill. azok megítélésével foglalko-
zik. Ahogy az előadásból kiderül, anyanyelvük és az orosz nyelv közötti kód-
váltások elsősorban lexikai elemek szintjén jelennek meg, de a mondattani
kontaktusszerkezetek is egyre fontosabb jelenségek ebből a szempontból.
M. Bodrogi Enikő a többnyelvűség/egynyelvűség, a nyelvi-kulturális ki-
sebbségben/többségben élés kérdéskörét taglalja irodalmi kontextusban, Bengt
Pohjanen háromnyelvű író életrajzi regénye első fejezetének tükrében
(Mo-
nikielinen periferii vaston ummikkokeskustaa Bengt Pohjasen tuotannossa).
Horváth Laura a nyelvi jelenségek aspektuális szerepéről értekezik
(On
the aspectual markers of the Udmurt language: Expressions of aspect in
dialects),
melyeket udmurt dialektusokban íródott szövegeken, ill. egy mo-
dern udmurt novellán keresztül vizsgál. Elena Lomsina lingvokulturális as-
pektus alapján szemléli a mordvin nyelv morális fogalmainak nyelvi megje-
lenését
(Языковые основания нравов: лингвокультурологический аспект).
Fordításelmélet témában Olga Ignatyeva
(Magyar reáliák fordítása ud-
murtra),
valamint Eliisa Pitkäsalo
(Limanahkaisia, lumikissoja ja valonvah-
vistimia: Risto Isomäen yhteiskuntapoliittista ohjelmaa unkarintamassa)
elő-
adásának anyaga olvasható. Ez utóbbiban Risto Isomäki
Sarasvatin hiekkaa
című művének magyar fordításáról
(Elsodort világok),
a munka közben fel-
merült nehézségekről számol be a szerző. Az előadások rámutatnak arra,
hogy a fordítás során sarkalatos szempont a forrásszöveg stílusa, de legalább
ennyire fontos az olvasó-befogadó közönség is.
Azok, akik a grammatikai elemek és kontextus egymásra gyakorolt hatása
iránt érdeklődnek, érdekes kutatások anyagát olvashatják ebben a több mint
300 oldalas kötetben. Az elhangzott előadások rávilágítanak arra, hogy gram-
matika és kontextus bonyolult kapcsolata minden nyelvi szinten megjelenik.
Reméljük, az idén júniusban negyedik alkalommal Tartuban megrendezett
konferencia anyagát is hamarosan kézbe vehetjük.
K
ÓKAI
K
RISZTINA