Page 355 - FUD20

Basic HTML Version

I
SMERTETÉSEK
– R
EZENSIONEN
– R
EVIEWS
– K
ATSAUKSIA
– Р
ЕЦЕНЗИИ
355
lán azzal magyarázható, hogy a szerzők a nyelvkönyv első részének névszói
túlsúlyát próbálták kompenzálni.
Az előszó után a szerzők röviden bemutatják a könyv nemzetközi szerep-
lőgárdáját, ebben a finnek mellett brazil, orosz és dél-afrikai nyelvtanulók is
feltűnnek. A bemutatás után a skandináv államok és Finnország térképét ta-
nulmányozhatjuk, a jelentősebb városok feltüntetésével.
A leckék elején találunk egy összefoglalást az adott lecke tartalmáról, ez
megegyezik a tartalomjegyzékben felsoroltakkal. Az egyes leckék három
részből állnak, amelyet a könyv szerzői a színhasználattal is elkülönítettek
egymástól. Minden lecke olvasmánnyal és lexikai ismeretekkel kezdődik,
amelyet sötétkékkel jelölnek. Az olvasmányok a
Suomen mestari 1
szövegei-
hez képest hosszabbak. Ebben a részben sok hasznos kifejezéssel ismerked-
het meg a nyelvtanuló, a szerzők igyekeztek érdekes olvasmányokat összeál-
lítani. A szövegek között találunk párbeszéden alapulót, valamint elbeszélést
is. Általánosságban elmondható, hogy a szövegértésen keresztül a nyelvtanu-
ló megismerheti egy Finnországban élő átlagos fiatal életét. Jó ötletnek tar-
tom, hogy az első lecke egy képeslappal kezdődik, hiszen ez a nyaralás téma-
körét járja körül. Ebből nem keveset profitálhat a nyelvtanuló, a levélforma
mellett ugyanis megtanulja a címzést is, amely sok nyelvkönyvből hiányzik.
A szöveget minden leckében szószedet követi, ez a szöveg legfontosabb
szavait, kifejezéseit tartalmazza. Az igék esetén zárójelben jelzik, hogy me-
lyik igecsoportba tartozik az ige, ez nagy segítséget jelent a (kezdő) nyelvta-
nulónak. A szerzők sokszor megadják a vonzatokat is, ez szintén segíti az ta-
nulást. Ezt követi az adott témához tartozó szókincs, amelyet gyakran egyér-
telmű ábrákkal illusztrálnak. Véleményem szerint a könyv megfelelő, biztos
szókincset ad egy átlagos külföldi finnországi boldogulásához.
Sajnálatosnak tartom, hogy a szerzők csekély figyelmet fordítanak a be-
szélt nyelv tanítására. Manapság állandó vita tárgya a finn irodalmi nyelv és
a beszélt nyelv közötti különbség, amely, valljuk be, egy kezdő szinten álló
nyelvtanulónak feladja a leckét. Sajnos, a régebbi nyelvkönyvek elsiklottak a
probléma felett, holott saját tapasztalataim alapján (is) igencsak meglepődik
a frissen Finnországba érkezett nyelvtanuló, mert nem érti a szavakat, nyelv-
tani szerkezeteket. Ez a könyv ezeket a hiányosságokat csak kismértékben pró-
bálja meg kiküszöbölni, szerintem még bátrabban el lehetett volna mélyülni a
két nyelvforma különbségeiben. Véleményem szerint sokkal könnyebb elfo-
gadni a finn beszélt és irodalmi nyelv közti különbséget, ha a nyelvtanuló
már a kezdetektől tisztában van a jelenség alapjaival, s fokozatosan tanulja a
beszélt nyelvi szavakat, kifejezéseket, szerkezeteket.