Page 353 - FUD20

Basic HTML Version

I
SMERTETÉSEK
– R
EZENSIONEN
– R
EVIEWS
– K
ATSAUKSIA
– Р
ЕЦЕНЗИИ
353
pótvizsga, prof, professzor, suli, stréber, szakdolgozat, szemeszter, szigorlat,
tesi, utóvizsga, uv
stb.
Viszonylag sok nyelvészeti terminus szerepel a szótárban pl.
ajakhang,
alakváltozat, alapnyelv, alapszókincs, fonéma, igenév, morféma, főnév, fő-
névragozás, kötőszó, középfok, mozaikszó, névkutatás, óhajtó mondat, rés-
hang, származékszó, szintaxis, toldalék
stb.
A
nyelv
hez kapcsolódó szócikkek száma 40 (az előző szótárban 88). Itt
több frazeologizmust is találunk, pl.
a nyelve hegyén van a szó, megoldódik a
nyelve, rossz nyelvek szerint, nyelvet ölt valakire
. A korábbi szótáréhoz ké-
pest változott a
nyelvbotlás
finn megfelelője: a korábbi ’kiele(lline)n köm-
mähdys’ helyett a ’lipsahdus’ szerepel a Jakab-szótárban. Érdekes, hogy a
nyelvtörő
a korábbi szótár szerint ’kielellinen kompastuskivi’, az új szótár vi-
szont körülírással él: ’loru jossa kieli menee solmuun’ (itt esetleg használhat-
ta volna a ’kielivoimistelu’ megfelelőt). Az új szótárban a
nyelvész
címszó
alatt nem a mára már elavult ’kielimies’, hanem a ’kielentutkija’ szerepel.
Kimaradt a
nyelvbúvár
szócikk, nem kár érte.
Aktualitását tekintve felettébb elégedettek lehetünk az új szótárral,
azonban néhány olyan szó is felbukkan, melyek nem tartoznak a hétköznapi
szókincs szerves részéhez, pl.
agyelszívás, növendékmarhahús, nyakló, pap
-
lankabát, pipaszutyok
vagy
megumbuldál,
így nem feltétlenül kellene helyet
kapniuk ebben a szótárban. Több olyan címszóval is találkoztam, melynek
ma közkeletűbb formája is él a magyar nyelvben, pl.
pakompart, rentábilis,
skandalum
,
stafírung
. A
jövedelmező, botrány
és
kelengye
szócikkek is
szerepelnek a szótárban, ezekre azonban nem utal a szerző.
A
sajtkukac
szócikket tanulmányozva pedig felmerül a kérdés valóban
indokolt-e a ’juustomato’ jelentés felvétele is az izgő-mozgó emberre vonat-
kozó szólás mellé (vö. izeg-mozog mint a sajtkukac ’pyöriä kuin väkkyrä’)?
Ezt a szótárt a kezdő, s a finn nyelvet elmélyültebben tanulmányozó
nyelvhasználóknak egyaránt szánta a szerző, s magam is úgy vélem, mindkét
tábor haszonnal forgathatja. A jellegzetes kék-fehér színű borító valóban kor-
szerű szókincset tartalmazó könyvet rejt. Természetesen nem lehet olyan bő
szókincse, mint egy nagyszótárnak, de a több tízezer címszó így is nagy
mennyiségű és sokrétű információt tartalmaz.
K
ÓKAI
K
RISZTINA