Page 348 - FUD20

Basic HTML Version

I
SMERTETÉSEK
– R
EZENSIONEN
– R
EVIEWS
– K
ATSAUKSIA
– Р
ЕЦЕНЗИИ
348
Jakab László: Magyar–finn szótár
Unkarilais–suomalainen sanakirja
Akadémiai Kiadó, Budapest 2013. 553 l.
ISBN 978-963-05-9387-8
Ugyan a finn–magyar lexikográfia irodalmának jelentős múltja van, magyar–
finn nagyszótárak tekintetében mégsem bővelkedhetünk. Az első magyar–
finn szótár Weöres Gyula zsebszótára
(Unkarilais–suomalainen taskusana-
kirja)
volt, amely 1934-ben jelent meg. Ezt követte a Szinnyei–Jalava-féle
nyelvkönyvhöz készült 114 lapos szójegyzék. Nyirkos István 1969-ben meg-
jelent magyar–finn szótára
(Unkarilais-suomalainen sanakirja)
már 10.000
szócikket és 26.000 adatot tartalmazott. Szintén Nyirkos munkája a finn–
magyar–finn zsebszótár (
Suomi–unkari–suomi taskusanakirja;
első kiadása:
1977). A több mint 700 oldalas műben kb. 40.000 címszót találunk.
A következő, s egyben napjainkig a legterjedelmesebb mű Papp István és
Jakab László
Magyar–finn szótár
a
(1985). A szótár anyagának szerkesztését
Papp István kezdte el 1968-ban és Jakab László fejezte be 1980-ban. A szó-
tár 56.000 szócikket és 62.000 kifejezést tartalmaz, s a kor modern magyar
irodalmi nyelvi anyaga mellett köznyelvi, népnyelvi és régies kifejezéseket is
felölel.
Jakab László művét az élő nyelv szókincsének folyamatos változása –
amelyet elsősorban a társadalmi-technikai változások idéztek elő – teszi ak-
tuálissá, így egy régóta várt hiánypótló művet tarthat kezében a nyelvtanuló.
Az Akadémiai Kiadó gondozásában napvilágot látott
Magyar–finn szótár
t a
szerző 2007-ben megjelent
Finn–magyar diákszótár
ának párjaként tekinthet-
jük.
A több mint 500 oldalas mű szerkezete a szótárak megszokott felépítését
követi. A rövid magyar nyelvű előszó után használati utasítást kapunk a szó-
tárhoz. Ezután egy rövidítésjegyzéket találunk, amely a szókincs különböző
rétegeire, stílusminősítéseire, a szófajokra, az ige tárgyas/tárgyatlan voltára
vonatkozó információkat tartalmaz. Már a rövidítésjegyzéket bogarászva ki-
tűnik, hogy a Papp–Jakab szótárhoz képest hiányzik pl. a bányászat és a pos-
taügy szakszókincse, nincsenek becenevek; viszont új a számítástechnika ter-
minológiája. A finn nyelv vonzatainak rövidítésjegyzéke után – az előző
szótárhoz képest újításként – a magyar ábécét és a finn fokváltakozást bemu-
tató segédanyagot találunk.
Jakab László alapos és felhasználóbarát szótárt ígér az olvasónak. A kere-
sést az oldalak szélén sötétebb színnel jelzett betűk valóban megkönnyítik. A
közel 30.000 címszót tartalmazó szótár legfőbb előnye, hogy az élőbeszéd