Page 343 - FUD20

Basic HTML Version

I
SMERTETÉSEK
– R
EZENSIONEN
– R
EVIEWS
– K
ATSAUKSIA
– Р
ЕЦЕНЗИИ
343
szerepben. A finnben két olyan mondattípus van, amelyekben gyakran talál-
kozhatunk alanyi partitívusszal: az egzisztenciális és a mennyiséget kifejező
mondatokban. Az egzisztenciális mondat megléte igen jellemző az indoeuró-
pai nyelvekre. Lényege, hogy kötött mondatszerkezettel rendelkezik, ahol a
mondat alanya hordozza az új információt; a mondat elején pedig egy helyvi-
szonyt jelölő eset található (
Hollannissa on tuulimyllyjä
’Hollandiában szél-
malmok vannak’). A mennyiséget kifejező mondatok lényege, hogy a mon-
dat elején partitívuszi alakot találunk, majd ezt a segédige követi. A mondat
elején szereplő elem feladata, hogy kifejezze azoknak a konkrét vagy abszt-
rakt entitásoknak a számát, amelyek egy adott csoporthoz tartoznak (
meitä
oli seitsemän
’heten voltunk’) (62–65). A finn és azt észt egymáshoz nagyon
közeli rokon nyelvek, így nem csoda, hogy párhuzamba állítva őket a partití-
vusz használatának hasonlóságait és eltéréseit is részletesen bemutatja Spoel-
man.
A következő fejezetben (103–159) azt vizsgálja a szerző, milyen hatással
van az anyanyelv a finn mint idegen nyelv elsajátítására. Külön szól a morfo-
lógiai és a szintaktikai hatásokról. Ír arról is, hogyan lehet az anyanyelvi tu-
dást ügyesen felhasználni egy másik nyelv elsajátítása során. Meg kell külön-
böztetni implicit és explicit tudást. Az implicit tudás maguktól működő, in-
tuitív folyamatokat jelent. Például a tanuló hallgat egy szöveget, és pusztán a
hallgatás által intuitív módon következtetéseket von le az adott idegen nyelv-
ről, és ezek a felismerések később segítik a nyelvtanulásban. Ezzel szemben
az explicit tudás kontrollált folyamat. Magyarországon például az iskolákban
hagyományosan explicit módon tanítják a nyelveket az egyes nyelvi szabá-
lyok és szerkezetek megtanítása és gyakoroltatása révén. Egy nyelv elsajátí-
tásához valóban szükség van a szabályok bizonyos szintű ismeretére, de az
implicit gondolkodásmód magunkévá tétele nélkül nem válhatunk egy idegen
nyelv mesterévé, így a két típusnak egyszerre kellene jelen lennie az oktatás-
ban. Explicit módon megtanuljuk a nyelvi normákat, az alapvető nyelvtani
szabályokat, de amikor beszélünk, már nem ezek a szabályok jutnak eszünk-
be, hanem intuitív módon rakjuk össze a mondatokat. Úgy, ahogy korábban
hallottuk őket, azoknak a felismeréseknek alapján, amelyeket intuitív módon
elraktároztunk (153–155).
Spoelman ezt követően (159–199) a kutatás alapjául szolgáló elméleti hát-
térre, illetve a disszertáció elkészítése során felhasznált források bemutatásá-
ra tér ki. Megfogalmazza a vizsgálat alapvető kérdéseit és a várható, megjó-
solható eredményeket. Az egyik fő kérdés, hogy milyen különbség figyelhető
meg a finnel rokon és nem rokon anyanyelvűek esetében a finn nyelv tanulá-
sakor. Anyanyelvük hogyan hat az új nyelv megtanulására? A szerző a kont-