Page 333 - FUD20

Basic HTML Version

I
SMERTETÉSEK
– R
EZENSIONEN
– R
EVIEWS
– K
ATSAUKSIA
– Р
ЕЦЕНЗИИ
333
tietyillä kontekstuaalisilla tekijöillä on vaikutuksensa mainitunlaisten raken-
teiden tulkintaan.
Väitöskirjan aineistoon sisältyy n. 500 toteutumaa, jota on vielä täyden-
netty muualta kerätyllä hajaotannalla, mikä on riittävä määrä väitöskirjatutki-
mukseen. Aineiston keruussa on huomioitu myös maantieteellinen ja sosiaa-
linen jakauma valitsemalla keruun kohteeksi kolme sanomalehteä: Aamuleh-
ti, Demari ja Kaleva, joista Aamulehti ja Kaleva edustavat suhteellisen laaja-
levikkisiä paikallislehtiä, Demari taas poliittisen ryhmittymän, sosiaalidemo-
kraattisen puolueen, omaa julkista näkökantaa. Tarkastellut tekstit ovat vuo-
silta 1998–2000.
Aineisto on kummankin rakenteen osalta jaoteltu useampaan alaryhmään
sijataivutetun argumentin funktioiden mukaan, joita kirjoittaja siis käsittelee
semanttisina kehyksinä. Kirjoittaja kuitenkin myöntää, ettei aineiston jaottelu
ollut helppoa, ja aina ei yksittäisen tapauksen kohdalla pysty tekemään auko-
tonta valintaa. Jaottelussa on aluksi käytetty kirjoittajan omaa intuitiivista
luokittelua, minkä jälkeen luokitteluhypoteesin todentamisessa on sovellettu
parafraasitestiä, johon osallistui yht. 372 Oulun yliopiston opiskelijaa.
Aineiston käsittely ja analyysi.
Väitöskirja koostuu neljästä artikkelista,
joista kolme ensimmäistä käsittelee mainittuja rakenteita ja jotka muodosta-
vat hyvin harmonisen kokonaisuuden. Neljäs artikkeli tuo kokonaisuuteen
vertailumielessä lisää näkökulmaa esitellen muita aineistosta löytyneitä ver-
bittömiä rakenteita. Toisaalta artikkelit voidaan luokitella kahteen ryhmään
myös sen mukaan, että kahdessa ensimmäisessä käsitellään yhtä mainituista
konstruktioista kerrallaan, kahdessa jälkimmäisessä taas mainittujen raken-
teiden viitekehyksiä ja verbittömiä rakenteita yleisemmin.
LÄHDE-rakenteelle kirjoittaja erittelee neljä eri merkitystyyppiä:
luopuja,
tuottaja, toimija ja tahaton luovuttaja
(johdantokappaleessa viimeksi mainit-
tuun viitataan myös termillä
menettäjä
)
.
Jokaisesta merkitystyypistä on esi-
telty runsaasti aineistoesimerkkejä ja perusteltu esimerkkien sijoittamista ky-
seiseen ryhmään myös parafraaasitestin tuloksilla.
Luopuja
-tyypin kirjoittaja
katsoo kuvaavan luovuttamistapahtumaa, joka voi liittyä konkreettisiin tee-
moihin (esim.
Poliisilta synttärikortti rikollisille
) mutta myös abstrakteihin
teemoihin (esim.
Meritalta lisäaikaa Norjalle
).
Luopuja
-tyypin osallistujan
nähdään selvästi agentiivisena, aktiivisesti osallistuvana ja pyrkimyksellisenä
toimijana.
Tuottaja
-tyyppi taas kattaa erilaisia valmistamistapahtumia kuten
tuotteiden tai palveluiden tuottamista (esim.
Huittisten Lihpojilta kolesteroli
-
velite
). Myös
toimija
-tyyppi (esim.
Unkarilta sysäys Berliinin muurin kaatu
-
miseen
) todennetaan agentiivisen osallistujan sisältämäksi, joskin kirjoittaja
viittaa tyyppiin liittyvien tapahtumien tyypittelyn vaikeuteen.