Page 331 - FUD20

Basic HTML Version

I
SMERTETÉSEK
– R
EZENSIONEN
– R
EVIEWS
– K
ATSAUKSIA
– Р
ЕЦЕНЗИИ
331
Irodalom
Koroljov 1913: Виктор Королев, Русскo–карельский словарь. Выборг.
Makarov 1975: Г. Н. Макаров, Русскo–карельский словарь. Петрозаводск.
Makarov 1990: Г. Н. Макаров, Словарь карельского языка. Ливвиков-
ский диалект. Петрозаводск.
Markianova, Ljudmila – Boiko, Tatjana 1996: Karjal-veńalaine sanakniigu.
Petrozavodsk.
Pohjanvalo, Pekka 1947: Salmin murteen sanakirja. SKST 233. Helsinki.
Pohjanvalo, Pekka 1950: Salmin murteen sanakirja. Täydennysosa. Helsinki.
Punttila, Matti 1998: Impilahden karjalan sanakirja. LSFU XXVII. Helsinki.
Punžina A. V. 1994: А. В. Пунжина, Словарь карельского языка: тверские
говоры. Петрозаводск.
Virtaranta, Pertti – Koponen, Raija (päätoim.) 1968–1997: Karjalan kielen
sanakirja I–VI. Lexica Societatis Fenno-Ugricae XVI. Suomalais-
Ugrilainen Seura, Helsinki.
Zaikov, P. M. – Rugoeva, L. 1999: Karjalais–venäläini sanakirja. Periodika,
Petrozavodsk.
T
ÓTH
A
NIKÓ
N
IKOLETT
Katja Västi: Verbittömät tapahtumanilmaukset
Suunnannäyttäjinä LÄHDE- ja KOHDE-konstruktio
Acta Universitatis Ouluensis B Humaniora 107.
Oulun yliopisto, Oulu 2012. 106 l.
http://www.oulu.fi/suomenkieli/node/10265
ISBN 978-952-62-0024-8 (pdf)
Katja Västi käsittelee väitöskirjassaan kahta predikaattiverbitöntä konst-
ruktiota, niiden syntaktisia ja semanttisia ominaisuuksia sekä merkityspoten-
tiaalia. Tutkimuksen kohteena on ablatiivialkuinen ns. LÄHDE-konstruktio
(esim.
Hectorilta uusi levy hitaasti
) sekä allatiivialkuinen ns. KOHDE-konst-
ruktio (esim.
Lähipoliisille Trabant
), joissa kummassakin toiminta ilmaistaan
ilman predikaattiverbiä. Tutkimus on rajattu koskemaan niitä tilanteita, joissa
alkuasemainen elementti on tulkittavissa elollisuusviitteiseksi, joskin elolli-
suusviitteisyys on katsottu aika laajaksi käsitteeksi: mukaan on otettu myös
erilaisia yhteisöjä ja instituutioita koskevat ilmaukset.