Page 329 - FUD20

Basic HTML Version

I
SMERTETÉSEK
– R
EZENSIONEN
– R
EVIEWS
– K
ATSAUKSIA
– Р
ЕЦЕНЗИИ
329
bemutatott szótár finn–karjalai részének. A kiadás kézzelfogható apropója a
Salmi Alapítvány 60. évfordulója volt.
Ahogy már szó esett róla, egy karjalai szótár esetén elengedhetetlen tisz-
tázni, hogy melyik terület, mely nyelvjárások szókincsét fedi le az adott szó-
tár, erről hosszan szólnak a szerzők is a szótár előszavában. Külön hangsú-
lyozzák, hogy esetükben a karjalai nyelv alatt az Aunus, Salmi, Suistamo és
részben Suojärvi területein használt nyelvi formát értik, azaz – ahogy a be-
szélők is hívják – a livvi (a magyar terminológiában inkább aunusi) karjalát.
A szerzők a megosztott karjalai területek két oldaláról fogtak össze. Ljud-
mila Markianova – akinek Tatjana Boikóval közösen 1996-ban már jelent
meg karjalai–orosz szótára – az oroszországi Karjalai Köztársaság fővárosá-
ban működő Petrozavodszki Egyetem docense, a karjalai nyelv szakértője,
oktatója és fordítója, a karjalai szókincs egyik megújítója, míg a finn Raija
Pyöli nevéhez fűződnek a fentebb említett finn nyelvű aunusi nyelvkönyvek
és gyakorlófüzetek.
A szótár célja gyakorlati szempontú, azaz mindazoknak ajánlják, akik a
nyelvtudásukat fejleszteni és javítani szeretnék, valamint szeretnének helye-
sen beszélni és írni karjalaiul. A szótári rész felépítése jól áttekinthető, a cím-
szavak bőven tartalmaznak példamondatokat, kifejezéseket, ezzel is segítve a
minél pontosabb megértést és a szavak használati körének elsajátítását. A
szerzők kiemelik, hogy a szókincs összeállítása során törekedtek a megválto-
zott társadalom és a modern élet kifejezéseinek bemutatására, sőt szlengsza-
vakat is felvettek. A szótárak a karjalai nyelvújítás és nyelvtervezés fontos
eszközei lehetnek. Mivel a karjalai nyelvhasználat a mindennapokban nem
fed le minden témát és területet (az orosz nyelvhasználattal szemben), nem
alakultak ki szakszavak, ezek helyett legtöbbször orosz (eredetű) szavakat
használnak. A szótárak szerzőinek tehát nemcsak azzal kell megbirkózniuk,
hogy nem áll rendelkezésükre karjalai szótárminta, de a különböző szaksza-
vak terminológiai megújítására is kísérletet kell tenniük, ennek eredménye
pl. a
piäzüsana
’salasana; jelszó’;
süväinvaldimotaudi
’sepelvaltimotauti; ko-
szorúér-betegség’ v. az AIDS szó, melyre az
aids
’immunitiettukado’ kifeje-
zés mellett az orosz jövevényszó is megtalálható, ld.
spiidu
(< or.
СПИД
)
.
A
nemzetközi vándorszavak is bekerültek a szótárba, pl.
burau
’baari; bár’
vagy a karjalaivá tett
kapuccino
.
A szakmailag is kiváló szótár jelentőségét hangsúlyozza, hogy a Karjalan
Liitto [Karjalai Egyesület] az év karjalai nyelvű könyvének választotta.