Page 323 - FUD20

Basic HTML Version

I
SMERTETÉSEK
– R
EZENSIONEN
– R
EVIEWS
– K
ATSAUKSIA
– Р
ЕЦЕНЗИИ
323
(lappischen) Sprache
(1989); Cecilia Hedlund–Lars-Gunnar Larsson:
Ii duš
-
še duoddaris! Lärobok i nordsamiska
(2011). Recenziómban a tankönyvso-
rozat első, kezdőknek szóló tankönyvét mutatom be.
Külső megjelenés.
Fontosnak tartom külön kiemelni a könyv külső meg-
jelenését, tipográfiáját, grafikáját. A tankönyv nagy erénye, hogy − a színes
és látványos grafikák mellett − képei, valamint a benne fellelhető szövegek is
hűen tükrözik azt a kettőséget, mely oly jellemző a lappok életére: a tradicio-
nális és a modern sajátos keveredését. Tanulás során láthatunk lapp népvise-
letben mobiljával telefonáló férfit, sms-szöveget lappul, de megismerhetjük
az Utsjokiban élő elismert képzőművész, Outi Pieski lapp természet, kultúra
ihlette egy-egy alkotását is. A könyv a mai, modern tankönyvek megjelené-
sével szemben támasztott követelményeknek teljes mértékig megfelel, és ez-
zel magasan kiemelkedik az általam eddig megismert lapp nyelvkönyvek so-
rából. Mindez kiegészül a nyelvoktatás szempontjából manapság szintén nél-
külözhetetlen, és az autodidakta nyelvtanulást segítő nyelvi CD-vel.
A könyv szerkezete.
A tartalomjegyzéket
(Sisdoallu/Sisältö)
követő elő-
szóból
(Ovdasátni/Alkusanat)
kiderül, hogy a szerző könyvsorozatát a közép-
iskolában és a felnőttképzésben, az északi lapp mint idegen nyelv oktatásá-
hoz szánja.
A tankönyv legelején a szerző bemutatja a lapp nyelv(ek) helyét a finn-
ugor családfán belül
(Saamen kielen historiaa),
majd ismerteti a tíz lapp
nyelvet
(Saamen kielet),
melyeket térképen is elhelyez
(Sámegielat).
A „nagyobb” nyelvek tankönyvíró hagyományában már megszokott, ám
az északi lappban kiemelkedő újításnak számítanak a szövegek. Länsman
könyveiben ugyanis állandó szereplők (a 24 éves Biret-Iŋgá és a 26 éves
Máhtte és családjuk) történetein keresztül ismerkedik a tanuló a lapp nyelv-
vel. Dicséretes törekvés, hogy a szereplők a mai modern fiatalok életét élik
(képi megjelenésük is erre utal), akik kávézóban/étteremben/telefonon be-
szélgetnek, bevásárolnak a boltban, postára mennek vagy éppen banki ügyei-
ket intézik.
A tankönyv gerincét a 17 számozott fejezet adja (10−113). Az egyes feje-
zetek alapvetően megegyeznek a hagyományos tankönyvi struktúrával: a fe-
jezetek elején a szerző bemutatja, hogy milyen témakör és milyen nyelvtan
kerül ismertetésre. Ezt követi egy hosszabb-rövidebb szöveg és a hozzá kap-
csolódó szószedet. Igen kényelmessé teszi a tanulást, hogy jóllehet a szósze-
det megelőzi magát a szöveget, de mindig tükörben,
vagyis nem kell lapoz-
gatni az olvasás/fordítás során. Ugyancsak nagy segítség, hogy a szavak nem
betűrendben, hanem a szövegben elfoglalt helyük szerint kerülnek felsorolás-