Page 322 - FUD20

Basic HTML Version

I
SMERTETÉSEK
– R
EZENSIONEN
– R
EVIEWS
– K
ATSAUKSIA
– Р
ЕЦЕНЗИИ
322
мнозественное
’többes szám’ ~ M
ламалувкссь,
E
ламонь числа,
zj.
уна
лыд,
cser.
шуко чот,
vj.
трос лыд
és így tovább, sok száz példán át…
Az egyes adattári részek után a szerző elemzi a szókincset, jelentés és ere-
det szempontjából, s számos javaslattal is él, az orosz szavak helyett milyen
moksa (stb.) megfeleléseket lehetne létrehozni. Az egyes fejezeteket mélyre-
ható statisztikai adatsorok zárják, mindezekből világosan kiderül, mely rész-
területeken lehet szép eredményeket megfigyelni, s mely szakszókincsek át-
ültetése terén vannak még jócskán teendők. A moksában ilyen az iskolai tör-
ténelemoktatás szókincse (itt rengeteg az orosz elem), de nincs sokkal jobb
helyzetben a matematika, informatika, fizika, kémia, valamint a társadalom-
tudományok és az irodalom szókincse sem. Viszonylag jó eredményeket ed-
dig a nyelvészet és a földrajz terén értek el, s legjobban a biológia áll.
Pusztay Jánost gyakran aposztrofálják egyfajta „finnugor Don Quijoténak”.
Lehet, hogy az, s lehet, hogy könyvei, írásai, fellépései, melynek segítségével
igyekszik ráébreszteni az oroszországi finnugor népeket arra, hogy nincs
idejük halogatni a nyelv megújítását, s végre össze kellene fogniuk ennek ér-
dekében s gyorsan, hatékonyan cselekedniük kellene, végül tényleg szélma-
lomharc lesz. De az is lehet, hogy elszánt harca végül eredményt hoz, s az ál-
tala hirdetett eszmék lassacskán beszivárognak a köztudatba, s az ő szervezé-
sében megjelent kiadványok gazdag anyaga lassacskán átkerül az iskolai ok-
tatásba, majd a mindennapi életbe, segítve ezzel életben tartani oroszországi
rokonaink csökkenő presztízsű, visszaszorulófélben lévő nyelveit.
M
ATICSÁK
S
ÁNDOR
Helmi Länsman: Cealkke dearvvuođaid I.
Sámediggi, Vaasa 2005. 143 l.
ISBN 978-952-441-154-7
Helmi Länsman egy négy kötetből álló
tankönyvsorozattal (
Cealkke
dearvvuođaid
I–IV. = Add át üdvözletemet! I–IV.)
bővítette az északi lapp
nyelv gyakorlati szintű elsajátításához használható tankönyvek sorát (vö.
Knut Bergsland:
Lærebok i samisk
(1961); Israel Ruong:
Lärobok i samiska
(1970)
;
Pekka Sammallahti:
Lapin kielen oppikirja
I–II,
(1972);
Lapin kielen
oppikirja III,
(1973);
Saamen kielen oppikirja I–II,
(1974);
Saamen perus
-
kurssi I-II,
(1981); Inga Guttorm – Johan Jernsletten – Klaus Peter Nickel:
Davvin 1
4
(1983–1985); Hans-Hermann Bartens:
Lehrbuch der saamischen