Page 321 - FUD20

Basic HTML Version

I
SMERTETÉSEK
– R
EZENSIONEN
– R
EVIEWS
– K
ATSAUKSIA
– Р
ЕЦЕНЗИИ
321
zás nominativusának
-сь (-ць)
elemével történik, pl.
анатомиясь, биосфе
-
рась, генетикась
,
инсулинць, медузась, нектарсь, резус-факторсь, сим
-
биозсь, фаунась, флорась.
A másik eljárás a többes alakok mordvin plurá-
lisjellel
(-тне)
való ellátása:
витамиттне
< or.
витамины, гормоттне <
гормоны
’hormonok’,
лимфоцитатне < лимфоциты, хромосоматне <
хромосомы
stb. Összességében ebbe, a kategorizálásomban másodiknak ne-
vezett csoportba a szójegyzék 359 szavának/kifejezésének csak 37%-a (133
szócikk) sorolható. Örvendetes, hogy a többi teljes (199 adat, 55%) vagy
részleges (27 adat, 8%) mordvin fordítás! A teljes fordítások között vannak
kevésbé jól sikerültek (ezek nyilván ki fognak hullani az idő rostáján), de
vannak olyanok is, amelyek igazi fordítói lelemények. Néhány példa a mord-
vin alakokra:
ваймонь тарксемась
[a lélek kihúzása] ~
дыхание
’lélegzés’;
верзаттне
[vér + erek] ~
артерии, капилляры
’artériák; hajszálerek’;
ка-
лонь пацятне
[a hal uszonya] ~
плавники
’uszonyok’;
касыксть поладо-
мац
~
черенкование
’növény dugványozása, oltása’;
кафта пяльксса ка-
сыксне
~
двудольные растения
’kétszikű növények’;
копорьбакарень уйсь
~
спинной мозг
’gerincvelő’;
лангакедсь
[felszíni bőr] ~
эпидермия
’fel
-
hám’;
лофца пейхне
~
молочние зубы
’tejfogak’;
нилема къргапарьсь
[nyelés + garat] ~
пищевод
’nyelőcső’;
од эрявонь тиема
[új élet csinálása]
~
размножение
’szaporodás’;
полафнемась ~ изменчивость
’változékony-
ság’;
потма пилесь ~ внутренне ухо
’belső fül’;
санць ~ вена
’véna’ ;
со
-
кор сюлопесь
[vak bélvég] ~
аппендикс
’féregnyúlvány, vakbél’;
тутмась
~ зоб
’begy’;
шуваня сюлось ~ тонкая кишка
’vékonybél’;
эряфонь пинге
[élet + idő] ~
жизненный цикл
’életciklus’ stb.
Ez a szójegyzék jól sikerült, követendő például szolgálhat a nyelvújítók,
nyelvtervezők számára, hiszen ez a munka remélhetőleg nem áll (nem állhat) le.
Pusztay János a húsz szójegyzék anyagát elkezdte szisztematikusan fel-
dolgozni, a
Terminologia scholaris – Analysis
címet viselő alsorozat első kö-
teteként a moksa szakszókincset vette górcső alá (
Анализ словарей школь-
ной терминологии мокшанского языка.
NH – Collegium Fenno-Ugricum,
Badacsonytomaj, 2013). Ebben az elemzésben a szerző a nyelvészeti termi-
nológiától a számítástechnikáig sorra veszi az egyes moksa szavakat, kifeje-
zéseket, s hozzájuk rendeli az elkészült erza, zürjén, cseremisz és votják ada-
tokat (talán szerencsésebb lett volna a zürjént és a votjákot egymás mellé
rendelni?). A nyelvészeti szakszókincsből néhány példa (a címszavakat Pusz-
tay oroszul adja meg):
значение
’jelentés’ ~ moksa
смузсь,
erza
смусть
~
zj.
вешэртас,
mari
ын,
vj.
валатон, пуштрош словосочетание
’szóössze-
tétel’ ~ M
валсюлмось,
E
валсюлмавкс,
zj.
кивтэчас,
vj.
кылтэчет; число