Page 295 - FUD20

Basic HTML Version

D
EBRECENI
E
GYETEM
F
INNUGOR
N
YELVTUDOMÁNYI
T
ANSZÉK
F
OLIA
U
RALICA
D
EBRECENIENSIA
20.
D
EBRECEN
, 2013
295
A mordvin nyelv orosz jövevényszavai II.
Z
AICZ
Gábor
Jelen közlemény egy háromrészes tanulmánysorozat második egysége (az
első részt l. FUD 19: 205–222).
1
Az első két írásban a Versinyin-szótár
(ESMJa) orosz jövevényszavait vizsgálom meg, és értékelem (így többek kö-
zött kérdőjeles etimológiáit megrostálom, közülül számosat elhagyok). En-
nek során a szótár orosznak ítélt szavait egybevetettem a két mordvin nagyszó-
tár (ERV 1993, MRV 1998) szóanyagával. Amennyiben e szavaknak nincs
irodalmi nyelvi alakjuk, és régi, elavult minősítést kaptak, ill. nem szerepel-
nek e nagyszótárakban, akkor minden esetben e lexémák alnyelvjárási voltát
# jellel jelölöm. A mordvin szavakat latin betűvel, jelentésüket Versinyin
alapján oroszul adom meg. A szótár alapján zárójelben utalok arra, ha az
orosz szó más finnugor nyelvekbe is átkerült. A szófejtő szótár lapszámát
közlöm e szótári adatokat felsoroló rész zárásaként, ezután – amennyiben kí-
vánatosnak látszik – más források, ill. az én megjegyzéseim szerepelnek.
Ugyancsak Versinyin műve az alapja az orosz nyelvjárási szótár – Dalj ma
már tulajdonképpen elavult szavakat is közlő műve (Dalj 1880–1882/1955) –
adatközlésének. Munkám során rendszeresen használtam H. Paasonen négy-
kötetes mordvin nyelvjárási szótárát (Paasonen 1990–1996), az orosz szófej-
tő szótárt (Vasmer 1953–1958) és a mordvinföldi orosz nyelvjárások szótárát
(SRG 1978–2002).
Szójegyzék
(folytatás)
paćet
M. ’подгон – запоздавшие побеги злаковых растений’ ? < or. nyj.
(Dalj)
подсада
’недоростки, заморыши между рослыми стеблями’
(337)
1
Javítás: a
čakonda
(FUD 19: 208) helyett a
čakolda,
valamint az
ebjať, ebjaź
(uo. 210)
helyett az
ebäť, ebäź
a helyes! E cikkben az orosz átadó alakok általában nyelvjárásiak,
de erre következetes utalás nem történt.