Page 285 - FUD20

Basic HTML Version

D
EBRECENI
E
GYETEM
F
INNUGOR
N
YELVTUDOMÁNYI
T
ANSZÉK
F
OLIA
U
RALICA
D
EBRECENIENSIA
20.
D
EBRECEN
, 2013
285
Az égtájnevek vizsgálata a karjalai nyelvjárásokban
1
T
ÓTH
Anikó Nikolett
1.
A karjalai nyelv a balti finn nyelvek képzeletbeli rangsorában a harma-
dik helyet foglalja el, mind beszélőinek számát, mind nyelvi helyzetét tekint-
ve. A karjalai nyelvjárások csoportosításáról többféle vélekedés létezik. Az
eddigi legterjedelmesebb, közel 83 ezer címszót tárgyaló karjalai szótár, a
Pertti Virtaranta vezetésével 1965 és 1997 között megjelent hatkötetes
Kar-
jalan Kielen Sanakirja
(KKS) három nyelvjárást különít el: a vienai
2
és a déli
karjalát (ezek a tulajdonképpeni karjalán belüli dialektusok), valamint az au
-
nuszi (azaz livvi) karjalát. A balti finn nyelvjárási atlasz, az
Atlas Linguarum
Fennicarum
(ALFE) a tulajdonképpeni karjalán belül szintén különválasztja a
viena és déli karjalát, de a kategorizálása ennél részletesebb, mivel további
aldialektusként tárgyalja az előbbi kettő mellett a raja-karjala és tveri terüle-
tek, ill. a novgorodi–leningrádi terület nyelvjárásait. A másik nagy csoport,
az aunuszi nem tartalmaz külön aldialektusokat. – Ebben a dolgozatban a
balti finn égtájmegnevezések fontos forrásának, az ALFE-nak a felosztását
követem.
Felmerül ugyanakkor a kérdés, szükség van-e az égtájnevek kutatásához a
nyelvjárások ilyen részletekbe menő vizsgálatára. Mivel (még) nem jött létre
egységes irodalmi nyelv, nem lehetett a dialektusonként eltérő égtájnevek
közül a poliszémia elkerülése végett irányonként egy-egy lexémát kiválasz-
tani. Annak hatása, hogy az egyes nyelvjárások saját nyelvváltozatuk alapján
hoznak létre mintegy „saját” írásbeliséget, a karjalai égtájnevek vizsgálata
során több ponton is tetten érhető. Egy-egy égtáj megnevezésére több kifeje-
zés is létezik – a legtöbb a
DÉL
irányra (12) –, illetve egy kifejezés több égtáj
1
A kutatás a TÁMOP 4.2.4.A/2-11-1-2012-0001 azonosító számú
Nemzeti Kiválóság
Program – Hazai hallgatói, illetve kutatói személyi támogatást biztosító rendszer kidol-
gozása és működtetése konvergencia program
című kiemelt projekt keretében zajlott.
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozá-
sával valósul meg.
2
Nevét a Vienanmeri, azaz Fehér-tengerről kapta.