Page 282 - FUD20

Basic HTML Version

S
ZEVERÉNYI
S
ÁNDOR
282
Irodalom
Abondolo, Daniel 1998: Khanty. In: Daniel Abondolo (ed.), The Uralic Lan-
guages. Routledge, London – New York. 358–386.
Alitkina 1983: Л. А. Алиткина, Синтактическая функция имен прилага-
тельных в селькупском языке. In: Г. М. Шайхутдинова (ред.), Проб-
лемы этногенеза и этнической истории самодийских народов. ОмГУ,
Омск. 29–33.
Barmics 1999: М. Я. Бармич, Ненецкий язык в таблицах. Издательство
Дрофа, Санкт-Петербург.
Bartens, Raija 1993: Permiläiset
l
ja
s
-koaffiksit: Sananjalka 35: 23–42.
Bartens, Raija 1999: Mordvalaiskielten rakenne ja kehitys. MSFOu 232.
Bartens, Raija 2000: Permiläisten kielten rakenne ja kehitys. MSFOu 238.
Bereczki Gábor 2002: A cseremisz nyelv történeti alaktana. Studies in Linguistics
of the Volga-Region. Supplementum 1. Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen.
Csúcs Sándor 2005: Die Rekonstruktion der permischen Grundsprache.
Akadémiai Kiadó, Budapest.
Grünthal, Riho 2003: Finnic adpositions and cases in change. MSFOu 244.
Erelt, Mati 2007: Estonian Language, Linguistica Uralica. Supplementary
Series 1. Estonian Academy Publishers, Tallinn.
Hajdú Péter 1966 (1988
4
): Bevezetés az uráli nyelvtudományba. Tankönyv-
kiadó, Budapest.
Hajdú Péter 1988: Die Samojedischen Sprachen. In: Denis Sinor (ed.), The Ura-
lic Languages. E. J. Brill, Leiden – New York – Kobenhavn – Köln. 3–39.
Hajdú Péter 1989
3
: Chrestomathia Samoiedica. Tankönyvkiadó, Budapest.
Hajdú Péter 2001: Még egyszer az uráli morféma-osztályokról. In: Bakró-
Nagy Marianne – Bánréti Zoltán – É. Kiss Katalin (szerk.), Újabb tanul-
mányok a strukturális magyar nyelvtan és a nyelvtörténet köréből. Kiefer
Ferenc tiszteletére barátai és tanítványai. Osiris, Budapest. 368–375.
Hakulinen, Auli – Leino, Pentti (toim.) 1983: Nykysuomen rakenne ja kehi-
tys 1. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki.
Havas Ferenc 2007: Az uráli nyelvek genitívuszáról. NyK 103: 57–85.
Helimski, Eugene 1998a: Nganasan. In: Daniel Abondolo (ed.), The Uralic
Languages. Routledge, London – New York. 480–515.
Helimski, Eugene 1998b: Selkup. In: Daniel Abondolo (ed.), The Uralic Lan-
guages. Routledge, London – New York. 548–579.
Honti, László 1998: ObUgrian. In: Daniel Abondolo (ed.), The Uralic Lan-
guages. Routledge, London – New York. 327–357.
Honti László 2004: Hiedelmek és hipotézisek az uralisztikában. MNy 100: 1–15.