Page 278 - FUD20

Basic HTML Version

S
ZEVERÉNYI
S
ÁNDOR
278
vet, azaz az esetek nagyobb részében a nominatívuszi alak és a genití-
vuszi (és az akkuzatívuszi) alak között nincs formai különbség.
(2) Az enyecben Cx-Px sorrendet találunk. Ugyanakkor a NomPx, AkkPx
és GenPx paradigmákban nagyfokú homonímiát találunk az eróziós
folyamatoknak köszönhetően az akkuzatívusz és a genitívusz Px-ek
esetében a nem első személyű alakoknál, illetve a nem egyes számú
alakok esetében honominiát találunk a nominatívuszi és akkuzatívuszi
paradigmáknál (Siegl 2011: 115).
(3) A névutós szerkezet genitívusszal jelölt.
(4) Egyeztetés melléknév és főnév között jellemzően nincs, ugyanakkor
nehéz meghatározni a pontos szabályokat. Ennek oka, hogy források-
ban, gyűjtésekben előfordulnak – elsősorban többes számú – egyezte-
tett adatok (Siegl 2011: 156–157). Elképzelhetőnek tartom, hogy mi-
vel a genitívusz és az akkuzatívusz lekopása a másik két északi-sza-
mojéd nyelvhez képest sokkal kevesebb nyomott hagyott hátra, így a
vizsgált többi jelenség esetében is ehhez mérten tűntek el a jelölt ala-
kok, s a fennmaradt egyeztetett alakok mutatják az eredeti állapotot.
Mindez természetesen megfelelő mennyiségű és minőségű anyag hiá-
nyában csak erősen feltételes állítás.
3.3.3. Mordvin
(1) A genitívusz jelölt:
. A ragot az uráli
*-n
ragból eredeztetik (Bartens
1999: 75).
(2) Cx-Px sorrend jellemző, kivéve a moksában később kialakult genití-
vusz-akkuzatívuszi és az allatívuszi végződéseit (Bartens 1999: 104).
Az erzában a genitívuszi-akkuzatívuszi Px-k egybeesnek a nominatí-
vuszival.
4
(3) A legtöbb névutó nominatívusszal áll, ám vannak genitívusszal állók,
és van három ablatívusszal álló névutó.
(4) Egyeztetés esetben nincs, bizonyos melléknevek esetében számban
előfordul (Bartens 1999: 171).
4
Itt közlöm Keresztes László megjegyzését – amit nagyon köszönök –, miszerint a mok-
sában „genitivus-accusativus Px-es formák vagy nincsenek, vagy azonosak a nominati-
vusszal. A moksa genitivusi alakok igen újak, és semmi okunk nincs feltételezni, hogy
az ősi Px-ek ne lettek volna meg az alapalakokban. Ma a moksa genitivusi és dativusi
formák Px-Cx sorrendet mutatnak, ám ezek igen új konstrukciók. Magam a mordvinra
csak Cx-Px sorrendet vennék föl.”