Page 277 - FUD20

Basic HTML Version

A
Z URÁLI
*-
N
GENITÍVUSZ
277
2. Cx-Px
udmurt: Term, Trans, Egr, Instr
komi: Term, Trans, Egr, Pros, Kar, Appr
Összességében a permi nyelvek is nagyrészt megerősítik a fenti hipoté-
zist, magyarázatot csupán a Px-Cx sorrend ingadozása igényel. Ennek a ket-
tősségnek a kialakulása kapcsán Bartens megemlíti a területi megoszlást, a
török nyelvek hatását, és Bybee szemantikai relevancia elméletét (Bartens
2000: 117–118), ám megjegyzi, hogy a török hatás csak az őspermi kor vé-
gén kezdődött, miközben a toldaléksorrend már eleve őspermi eredetre utal.
Legfőbb érve, hogy a permiből (és a mariból is) eltűnt az *
n
-t tartalmazó Px-
sor, amelyben az
n
a grammatikai eset jelölője is volt. A névutós szerkezete-
ken – különösen 1. és 2. személyben – Cx-Px sorrend rögzült (mivel a sze-
mélyes névmást nem szükséges kitenni). Azaz ő is a jelöltségben látja a
legfőbb okot.
3.3. A problémás, magyarázatot igénylő esetek.
A problémás esetek
közé azokat a nyelveket soroltam, amelyek nem támasztják alá a fenti hipo-
tézist. Ide tartozik a mari, a szölkup és az enyec, valamint a mordvin. A kö-
vetkezőkben ezekre az eltérésekre keresek funkcionális magyarázatot.
3.3.1. Tazi szölkup.
A tazi szölkupban a grammatikai esetragok megelő-
zik a birtokos személyragokat. Ugyanakkor nem minden esetben lehetséges
ma már szétválasztani az érintett morfémákat. A határozói esetekben Cx-
GenPx sorrendet találunk. A névutós szerkezet feje genitívuszban áll. Ezek
megegyeznek a tundrai nyenyecben és a nganaszanban tapasztaltakkal. Ezzel
szemben a tazi szölkupban nincsen egyeztetés. Ennek hasonló okát feltételez-
hetjük, mint a számi attributív képző esetében Hajdú (2001) feltételezett: a
szölkupban egy produktív és gyakori
relációs melléknévképző jelenik meg
jelzőn, s ezt a képzőt más toldalék nem követheti, azaz ez a képző mintegy
gátolja az egyeztetést.
3.3.2. Enyec.
A vizsgált nyelvek közül az enyec a legproblémásabb, egy-
felől a hiányos nyelvtani lejegyzések miatt, másrészt pedig a genitívusz stá-
tusa miatt.
(1) Genitívusz: Terescsenko (1968: 442) még gégezárhanggal jelöli, amely
az uráli
*-n
folytatása. Ugyanakkor ma már lekopott: a genitívuszt ma
már jelöletlennek lehet minősíteni (vö. Labanauskas 2002: 11; Siegl
2011). Mivel az enyecben nincsenek olyan bonyolult morfofonológiai
jelenségek, mint a nganaszanban, ez a lekopás érintetlenül hagyja a tö-