Page 276 - FUD20

Basic HTML Version

S
ZEVERÉNYI
S
ÁNDOR
276
(2) A névutó mindig genitívusszal áll (amely ennél fogva lehet jelöletlen is).
(3) Melléknév és főnév egyeztetésénél „félkongruenciát” találunk: gram-
matikai esetekben és számban teljes az egyeztetés. Amennyiben a jel-
zett főnév helyjelölő esetragot visel, akkor a jelző genitívuszba kerül.
(4) Következetesen Px-Cx a sorrend: ng.
kəδu-tənu-nə
’karomban (karom-
Loc-PxSg1)’. Ez történetileg gyakorlatilag Cx
ADV
-[Cx
GEN
-Px] sorren-
det takar. A GenPx végződések szinkron szinten szételemezhetetlenek
(vö. NomSg1: -
, GenSg1: -
nə < *-n-mə
), a GenPx végződések para-
digmája már valószínűleg a proto-szamojéd korban kialakult (vö. Jan-
hunen 1998: 471, Mikola 2004: 107). A lokálisi esetek ezekhez a geni-
tívuszi birtokos személyragokhoz kapcsolódnak.
3.1.5. Első összegzés.
A balti-finn és az ugor nyelvek, valamint a ngana-
szan és a tundrai nyenyec alapján a következő óvatos hipotézist állíthatjuk
fel: azokban a nyelvekben, ahol morfológiailag egyértelműen jelölt genití-
vuszt találunk, ott az esetragok jellemzően megelőzik a birtokos személy-
ragot, továbbá a névutós szerkezet feje morfológiailag jellemzően genitívusz-
raggal, legritkábban nominatívusszal jelölt. Továbbá ezekben a nyelvekben
valamilyen fokú egyeztetés található a melléknév és főnév között.
3.2. Átmeneti esetek.
Átmeneti esetek közé azokat a nyelveket soroltam,
ahol a vizsgált nyelvtani jelenségek közül legalább kettőben ingadozást talá-
lunk. Pl. Cx-Px és Px-Cx sorrend is előfordul, vagy a genitívusz ugyan jelölt,
de ez nem hozható kapcsolatba az uráli
*-n
raggal. Ez csupán a permi nyel-
veket jellemzi.
3.2.1. Permi nyelvek
(1) A permi nyelvekben az
*-n
genitívusz nem mutatható ki. A komi és az
udmurt genitívusz ugyanakkor morfológiailag jelölt, mégpedig egy
permi alapnyelvre visszavezethető külső helyjelölő (adessivus) raggal
(udm.
-len
, komi
-l
I
n
).
(2) A névutós szerkezet feje nominatívuszban áll.
(3) Jelzős szerkezetben nincsen egyeztetés.
(4) Birtokos személyrag és esetrag sorrendje kétféle módon valósulhat
meg. A grammatikai eseteknél Cx-Px, a helyjelölő eseteknél jellemző-
en Cx-Px a sorrend (Bartens 2000: 117), néhány kivételtől eltekintve:
1. Px-Cx
udmurt: Gen, (Acc), Abl, Dat, Kar, Adv, Appr, Term
komi: Gen, (Acc), Abl, Dat, Kom, Kons, 1SgKar, 1SgAppr, 1SgEgr