Page 275 - FUD20

Basic HTML Version

A
Z URÁLI
*-
N
GENITÍVUSZ
275
3.1.2. Ugor nyelvek.
Az ugor ágban nem mutatható ki az
*-n
genitívusz.
A később kialakult végződések másodlagosak (m. -nAk). Ennél fogva a név-
utós szerkezetben sem találkozunk genitívusszal jelölt fejjel. Melléknévi jel-
ző és a főnévi fej között nincs egyeztetés, továbbá az ugor nyelvekben alap-
vetően Px-Cx sorrend valósul meg.
3.1.3. Számi.
A számi számos morfológiai tulajdonságát strukturálisan te-
kintve megegyezik a balti-finn nyelvekével.
(1) Megtalálható az
-(n)
genitívuszrag (van olyan számi nyelv, ahol leko-
pott, s a fokváltakozott tő mutatja az esetet, s vannak számi nyelvek,
ahol teljesen megmaradt):
manna
’gyerek’ – Gen:
māna
(2) Az esetrag megelőzi a birtokos személyragot:
ak’ko
’nagyanya’ – LokPxSg1:
akko-stâ-m
(3) A névutó genitívusszal áll.
(4) Az egyeztetésnél „félkongruenciát” találunk:
buore
(Gen)
mānast
(Lok) ‘jó gyerek’
Bizonyos esetekben teljes az egyeztetés:
buorren mannan
(Ess)
A melléknév egyeztetésénél meg kell említeni a számira jellemző ún. at-
tributív markert, melynek eredete, pontos használati szabálya a mai napig
nem tisztázott kérdés (vö. Sammallahti 1998: 71–73). Amennyiben a mellék-
név felveszi ezt a markert, akkor a melléknévhez további toldalék nem járul-
hat, azaz nem vesz részt az egyeztetésben. E jelenség eredetéről legutóbb
Hajdú Péter nyilatkozott. Ő „survival jelenség”-ként kezeli, ami annyit jelent,
hogy Hajdú szerint az egyeztetett formák később alakultak ki, s az ilyen
nem-egyeztetett, attributív jelölővel ellátott alakok az ősi, inkongruens szer-
kezet lenyomatai (Hajdú 2001). Mások viszont nem tartják kizártnak, hogy
régebben a számiban is lehetett valamilyen mértékű egyeztetés a jelző és a
főnév között.
3.1.4. Nganaszan és nyenyec.
A nganaszan és a nyenyec a vizsgált jelen-
ségek tekintetében nagyon hasonlóak, egyedül az egyeztetés esetében talá-
lunk különbséget.
nganaszan
(1) Gen:
-(ŋ)
. Szóvégen lekopott, a nyomát fokváltakozott tőváltozat jelez-
heti. Amennyiben a szóvégi nazális nem okoz a tőben változást, úgy a
genitívuszi alak megegyezik a nominatívuszi alakkal.