Page 272 - FUD20

Basic HTML Version

S
ZEVERÉNYI
S
ÁNDOR
272
protouráli Cx-Px sorrend valószínűsíthető, ha egyáltalán feltételezhetünk ha-
tározott, kialakult sorrendet, ugyanis az uráli nyelvek nagy változatosságot
mutatnak ebben a vonatkozásban, s az is előfordul, hogy egy adott nyelven
belül is megtaláljuk mindkét sorrendet:
Cx-Px
balti-finn nyelvek, szamojéd nyelvek;
Px-Cx
ugor nyelvek;
Cx-Px ~ Px-Cx permi nyelvek, mari, mordvin.
A rekonstrukció szempontjából a következő lehetőségek merültek fel (a
kérdés rövid, de alapos összefoglalását további szakirodalmi utalásokkal l.
Honti 2004):
1. Cx-Px ~ Px-Cx (pl. Hajdú 1966: 70–71.)
2. Cx-Px (pl. Janhunen 1982, Salminen 1996)
3. Px-Cx – grammatikai esetek, Cx-Px – határozói esetek (pl. Honti
2004, Bartens 1993).
2.3. Névutós szerkezet
A névutós szerkezet jelöltségének kérdése először is azt a kérdést veti fel,
hogy a névutó kategóriájának megléte feltételezhető-e az uráli vagy a finn-
ugor alapnyelvben. Már ez utóbbi kérdésre sem egyszerű megadni a válasz.
Ennek az az oka, hogy a névutó kategóriája általános az uráli nyelvekben,
gyakorlatilag nincs olyan uráli nyelv, amelyben ne lennének névutók, ugyan-
akkor nem tudunk névutókat rekonstruálni (Sipőcz 2008: 20). Erre is adható
magyarázat: a névutók aktív résztvevői grammatikalizációs folyamatoknak,
úgy mint ragos névszó > névutó > rag.
Az egyik felfogás szerint a névutók osztálya viszonylag késői kategória,
szélesebb körben elterjedt vélemények szerint ez a típus azonban már a leg-
korábbi rekonstruálható alapnyelvben létezett (pl. Korhonen 1991: 176,
Grünthal 2003: 66). Az bizonyos, hogy a névutók az uráli nyelvekben általá-
nosan előfordulnak, ám finnugor vagy uráli alapnyelvre visszavezethető név-
utókat nem találunk.
Témánk szempontjából az a kérdés, hogy a névutós szerkezet alaptagja
milyen esetragot kap. Az uráli nyelvek ebben a tekintetben sem egységesek.
A két leggyakoribb séma a következő:
[N + Nom] + névutó (pl. ugor nyelvek):
m.
ház mellett
[N + Gen] + névutó (jellemzően finn-permi ág, szamojéd nyelvek):
fi.
talo-
n
vieressä