Page 271 - FUD20

Basic HTML Version

A
Z URÁLI
*-
N
GENITÍVUSZ
271
ómagyar korban kialakult birtokosi funkciója (datívusz posszesszívusz, Kiss –
Pusztay 2003: 369, 447).
Az
*-n
genitívusz kérdését legutóbb Havas Ferenc foglalta össze, kiegé-
szítve néhány érdekes megjegyzéssel: „…ha a protouráliban létezett
*-n
ge-
nitívusz, akkor az nagy valószínűséggel már benne is az egyébként eredeti
funkciójában is továbbélő
*-ń
latívusz örököse volt, és jóval azután kellett
keletkeznie, hogy a Px-ek agglutinálódtak (klitizálódtak, vagy legalábbis a
személyes névmások adpozicionális értelmezői használata létrehozta a [pro-
to]-birtokos szintagmát), különben a Px-ek elő sem álltak volna. Az uráli
alapnyelvnek tehát feltétlenül volt olyan történeti stádiuma, amely nem is-
merte a genitívuszt. Az a kérdés, hogy ez a stádium lehetett-e a felbomlást
közvetlenül megelőző, vagy addigra már létezett a genitívusz, továbbra is
nyitott” (Havas 2007: 81).
Szinkron szempontú összevetésünk szempontjából most csak azt fontos
megvizsgálni, hogy az
*-n
genitívusz jellemzően milyen környezetben jelen-
het, jelenik meg (egy-egy finn – ahol a genitívusz jelölt, és magyar – ahol
jelöletlen, példával illusztrálva):
(a) birtokos szerkezet:
2
fi.
talo-
n
ikkuna
’a ház(nak az) ablaka’
fi.
talo-ni
’a házamnak a …’
(b) névutós szerkezet:
fi.
ikkuna-
n
takana
’az ablak mögött’
A genitívusz megjelenik, de nem genitívuszi funkcióban:
(c) melléknév és főnév egyeztetése során:
fi.
iso-
n
talo-
n
ikkuna
’a nagy ház ablaka’
(d) jelzős szerkezetekben: fi.
suome-
n
kieli
’finn nyelv’
Természetesen ezek nem mind valódi birtokos viszonyt fejeznek ki, így
például az egyeztetés során a jelző genitívusza az egyeztetés miatt jelenik
meg. Jelen vizsgálat szempontjából lényegtelen, hogy a genitívusz ezekben a
szerkezetekben milyen funkciót valósít meg. Mégpedig azért nem fontos,
mert pontos funkciók megállapítása az uráli alapnyelvre vonatkozóan több-
nyire amúgy is bizonytalanabbak, és itt most csupán a felszíni morfológiai
megvalósulásokra koncentrálunk.
2.2. Esetrag és birtokos személyrag relatív sorrendje
Az alapnyelvi rekonstrukció jellemzően a birtokos személyragok és az
esetragok történetének relatív kronológiáján alapul. Ezek alapján leginkább
2
Csak történetileg kimutatható Gen-Px.