Page 270 - FUD20

Basic HTML Version

S
ZEVERÉNYI
S
ÁNDOR
270
Természetesen egy ilyen típusú vizsgálat – mivel megfelelő tipológiai
szempontú összevetés tudomásom szerint e tárgyban nem született – a teljes-
ségre való törekvést kívánja meg. Ennek úgy próbáltam meg megfelelni,
hogy az uráli nyelvcsalád mindegyik ága reprezentálva legyen:
1
a finn (Hakuli-
nen – Leino 1983), észt (Erelt 2007), vepsze (Zajceva 1981), északi számi
(Sammallahti 1998, Hajdú 2001, Korhonen 1981, Korhonen 1988), komi és
udmurt (Bartens 2000, Csúcs 2005), mari (Bereczki 2002), erza (Bartens
1999, Keresztes 2011), obi-ugor (Honti 1998, Kálmán 1988), hanti (Abondo-
lo 1998), manysi (Keresztes 1998), magyar (Kiss – Pusztai 2003), szamojéd
(Mikola 2004, Hajdú 1988, Janhunen 1998, Terescsenko 1973), tundrai nye-
nyec (Barmics 1999, Hajdú 1989, Salminen 1998, Terescsenko 1969), nga-
naszan (Helimski 1998a, Wagner-Nagy 2002), enyec (Siegl 2011, Labanaus-
kas 2002, Terescsenko 1968), (tazi) szölkup (Alitkina 1983, Helimski 1998b,
Kuznyecova et al. 1980) nyelvek adatait vizsgálom, elsősorban a zárójelben
megadott források alapján.
2. Az egyes jelenségek bemutatása az uráli rekonstrukció
szempontjából
Az egyes jelenségek bemutatásánál csak a legelfogadottabb (és jól ismert)
nézetek ismertetésére törekszem, az egyes jelenségekhez kapcsolódó elméle-
tek és magyarázatok részletes bemutatása nem része a dolgozatnak, többszö-
rösére növelné a terjedelmet és a lényegi mondanivaló sikkadna el. Bemuta-
tom, hogy az uráli/finnugor alapnyelvre milyen szerkezetek rekonstruálha-
tók, s hogy az adott szerkezetek miként valósulnak meg.
2.1. Genitívusz
Az uráli alapnyelvre egyfelől feltételeznek jelöletlen genitívuszt, de elég
nagy az egyetértés abban (vö. pl. Raun 1988: 558–559, Havas 2007: 80–81),
hogy *
-n
toldaléknak már az uráli korban genitívuszi funkciója is lehetett,
amely egy eredetileg latívuszi funkcióból alakult ki. Az
*-n
genitívuszrag a
permi és az ugor nyelveket leszámítva az összes uráli nyelvben a birtokosi
funkcióval kimutatható. Ezen kívül jelölt genitívuszt találunk a permi nyel-
vekben is, ám ez egy őspermi *-
len
adesszívusz (udm.
-len
, komi
-l
I
n
), azaz
később kialakult genitívuszi funkciójú végződés. Az ugor nyelvekben nin-
csen morfológiailag jelölt genitívusz – bár a magyar
-nak/-nek
toldaléknak az
1
A nyelvek után megadom elsődleges szakirodalmi forrásaimat. A továbbiakban csak
akkor hivatkozok, amikor példát vagy nem általánosan ismert vagy elfogadott magya-
rázatot említek.