Page 269 - FUD20

Basic HTML Version

D
EBRECENI
E
GYETEM
F
INNUGOR
N
YELVTUDOMÁNYI
T
ANSZÉK
F
OLIA
U
RALICA
D
EBRECENIENSIA
20.
D
EBRECEN
, 2013
269
Az uráli
*-n
genitívusz, a névutós szerkezet, a Cx-Px relatív
sorrendje és a jelzős szerkezet egyeztetése közötti összefüggésekről
S
ZEVERÉNYI
Sándor
1. Bevezetés
A dolgozat célja alapnyelvi szerkezetek, rekonstruktumok felülvizsgálata
egy eddig korábban nem vizsgált összefüggésben. Ennek eszköze az összeha-
sonlító uráli történeti nyelvészet bizonyos eredményeinek szinkron szem-
pontú összevetése. Ezek az eredmények a következő jelenségekre terjednek ki:
(a) a protouráli
*-n
genitívuszrag megléte;
(b) az esetrag és a birtokos személyrag rekonstruált relatív sorrendje, kü-
lönös tekintettel a grammatikai esetekre, ezen belül az
*-n
genitívusz-
ragra;
(c) az alapnyelvi névutós szerkezet fejének morfológiai jelöltsége;
(d) az alapnyelvi melléknévi jelzős szerkezet kongruenciája, különös te-
kintettel a számban és esetben történő egyeztetésre.
Az alkalmazott módszer egyszerű: morfológiai jelöltségi összefüggést ke-
resek a fentebb említett jelenségek között, szinkron megközelítésben, azaz:
(1) az adott nyelvben morfológiailag jelölt-e a genitívusz eset [+/–Gen];
(2) az adott nyelvben mi az esetragok és birtokos személyragok relatív
sorrendje (és elkülönül-e alaktani szempontból a GenPx – és az AkkPx –
a NomPx-től);
(3) az adott nyelvben a névutós szerkezet feje milyen esetvégződéssel je-
lölt ([+/–Gen] vagy más esetraggal);
(4) az adott nyelvben az attributív melléknév milyen inflexiós kategóriák-
ban egyeztethető a főnévi fejjel.
Ha e négy jelenség között összefüggést tudunk kimutatni, akkor a követ-
kező kérdés az lesz, hogy ezeket az összefüggéseket az alapnyelvi rekonst-
rukció során milyen mértékben tudjuk felhasználni, s befolyásolja-e ez a ko-
rábbi elméleteket, eredményeket.