Page 266 - FUD20

Basic HTML Version

J
ARI
S
IVONEN
266
Esimerkiksi lauseen (7a) voi ensinnäkin tulkita abstraktisen tason subjek-
tiivisen liikkeen tapaukseksi, jolloin se viittaa muuttujan virtuaaliseen sijait-
semiseen kiintopistettä edustavassa abstraktisessa, sosiaalista suhteista muo-
dostuvassa lokaatiossa. Esimerkki voidaan kuitenkin nähdä myös abstrakti-
sen tason objektiiviseksi liikkeeksi, jolloin se viittaisi opettajan toimimiseen
sosiaalisessa verkostossa. Vastaavanlainen rajatapaus on esimerkki (7b), jon-
ka voi katsoa edustavan abstraktisen tason subjektiivista liikettä, jos sen tul-
kitsee siten, että kyse on kysymysten virtuaalisesta, staattisesta sijainnista
ajatuksissa. Nähdäkseni tämänkin esimerkin voi kuitenkin luontevammin tul-
kita abstraktisen tason objektiiviseksi liikkeeksi, aktiiviseksi toiminnaksi:
esimerkin poikkeuksellinen asiaintila ja laajempi konteksti ohjaavat hahmot-
tamaan verbin merkitykseksi erilaisten kysymysten aktiivisen pohtimisen.
Esimerkin (7b) luokittelemisen problematiikka ei siis liity niinkään itse liike-
verbien semanttiseen luokittelutapaan, vaan pikemminkin sen ratkaisemi-
seen, millaisena asiaintilana ajatteleminen ymmärretään. Ajattelemiseen voi-
daan viitata lukuisilla verbeillä ja konstruktioilla, jotka muodostavat semant-
tisen jatkumon aina intensiivisestä ponnistelusta (esim.
Pekka
pohti kysymys
-
) jonkin seikan lähes staattiseen mielessä sijaitsemiseen asti (esim.
Kysy
-
mys oli Pekan mielessä
). Luokiteltaessa epäsuoran reitin verbin tyyppiä sil-
loin, kun verbillä viitataan ajattelun asiaintilaan, joudutaan siten ottamaan
kantaa siihen, mihin kohtaan ajattelun kielentämisen jatkumoa ilmaus sijoit-
tuu. Tämä näkyy valintana abstraktisen tason objektiivisen ja subjektiivisen
liikkeen välillä. Yhtä kaikki, liikeverbin käyttö kielenulkoisen todellisuuden
staattisten asiaintilojen kielentämiseen ilmentää ihmisen luontaista taipumus-
ta dynaamiseen käsitteistämiseen (Talmy 2000: 101).
4. Päätäntö
Tässä katsauksessa olen tarkastellut liikeverbien kuvaamien asiaintilojen
luokittelua kognitiivisen semantiikan näkökulmasta. Tavoitteenani on ollut
osoittaa, että taajaan käytetty tapa jakaa liikkeen ilmaukset kolmeen päätyyp-
piin – objektiiviseen, abstraktiseen ja subjektiiviseen liikkeeseen – ei luonte-
vasti luokittele sellaisia fiktiivisen liikkeen ilmauksia, jotka kuvaavat jossa-
kin abstraktisessa domaanissa ”sijaitsevia” olioita, kuten esimerkiksi lausees-
sa
Kuunnelman juoni mutkittelee läpi sota-ajan
. Hahmottelemassani luoki-
tusmallissa yksi ja sama liikeverbi voi ilmaista neljään eri päätyyppiin sijoit-
tuvaa liikettä: 1) konkreettisen tason objektiivista liikettä, 2) konkreettisen ta-
son subjektiivista liikettä, 3) abstraktisen tason objektiivista liikettä ja vielä
4) abstraktisen tason subjektiivista liikettä. Abstraktisen tason subjektiivisen