Page 265 - FUD20

Basic HTML Version

K
ATSAUS LIIKEVERBIEN MERKITYSTYYPPEIHIN
265
Liikkeen
taso
Konkreettinen
taso
Abstraktinen
taso
Liikkeen
tyyppi
Objektiivinen
liike ”toiminta”
Subjektiivinen
liike ”sijainti”
Objektiivinen
liike ”toiminta”
Subjektiivinen liike
”sijainti”
Kierrellä Hyökkääjä
kiertelee maalin
edessä
.
Hiihtoreitti kier-
telee metsässä.
Syytetty on
kierrellyt
aihetta.
Kerronta kiertelee
tiedetekstin ja paki-
nan välimaastossa.
Pujotella Palander pujot-
telee radalla
.
Tie pujottelee
kuusten lomassa.
Pekka
pujottelee TV-
kanavilla.
Kirjan juoni pujot-
telee nuoruuden läpi.
Risteillä Laiva risteilee
Saimaalla.
Metsässä ris-
teilee pieniä
polkuja.
Eduskunnassa
risteilee selvi-
tysvaatimuksia
.
Eläinten ja puiden vä-
lillä risteilee moni-
mutkainen vuorovai-
kutusverkosto.
Taulukko 1.
Liikeverbien luokittelu konkreettisen ja abstraktisen tason
objektiiviseen ja subjektiiviseen liikkeeseen.
Kognitiivisen kieliopin tavanomaiseen ryhmittelymalliin verrattuna uutta
on oma abstraktisen tason subjektiivisen liikkeen kategoria. Tämäntyyppinen
luokittelu erottaa toisistaan liikeverbin abstraktisella tasolla ilmenevät, muu-
tosta tai muuta toimintaa kuin liikettä ilmaisevat lauseet ja abstraktista sijain-
tia ilmaisevat lauseet. Abstraktisen tason lauseiden ryhmittely vastaa siten
paremmin konkreettisen tason objektiivisen ja subjektiivisen liikkeen pääja-
koa. Kuitenkin myös tässä luokitusmallissa on ongelmallisia rajatapauksia siinä
missä perinteisemmässäkin tavassa. Tällaisia ovat esimerkit (7a) ja (7b).
(7a)
Eikä yleensäkään kerrottu tästä sosiaalisesta verkosta, missä
opettaja joutuu koko ajan puikkelehtimaan
.
(7b)
Heikin poistumisen jälkeen olemme eläneet surullisissa
tunnelmissa. Olemme menettäneet poikamme täysin
odottamattomalla tavalla. Mielemme on vallannut syvä murhe.
Monet kysymykset ovat risteilleet ajatuksissamme. Miksi ihmisen
elämän pitää päättyä näin traagisella tavalla? Katkeruuskin on
tahtonut hiipiä mieliimme
.