Page 264 - FUD20

Basic HTML Version

J
ARI
S
IVONEN
264
kaan puheenvuorojen sisällön perusteella. Esimerkissä (5d) puolestaan jo
muuttujan
(kerronta)
tarkoite on abstraktinen ja sijaitsee välittömän havain-
noinnin ulottumattomissa.
(5a)
Se on aika karseaa katsottavaa kun pakit kiertelee maalin takana
hyökkääjien perässä ja maalin edessä ei ketään...
(5b)
Luontopolun reitti kiertelee vaihtelevassa maastossa, missä karut
kallioalueet ja rehevät rinnealueet vuorottelevat.
(5c)
Ehdokkaana oleva George W. Bush on kierrellyt kysymystä jo
pidemmän aikaa, mutta Schwarzenegger vastaa haastattelussa
huumekysymykseen avoimesti.
(5d)
Kerronta kiertelee taistelussa, kotirintamalla valokuvan ympärille
järjestetyssä varainkeruukiertueessa ja nykyajassa veteraanien
traumaattisessa arjessa.
On mielenkiintoista, että abstraktisen tason subjektiiviseen liikkeeseen
tuntuu yhdistyvän mielikuva muuttujan tarkoitteen pitkänomaisesta muodos-
ta, vaikka tämä ei olekaan konkreettisesti silmin havaittavissa. Tyypillistä on,
että ilmaustyypillä viitataan jonkin kaunokirjallisen teoksen juoneen, kerron-
taan tai vastaavaan olioon, joka voidaan hahmottaa enemmän tai vähemmän
pitkänomaiseksi. Tulkinta narratiivisten tekstien sisällön hahmottumisesta
toisiaan ajassa seuraavien jaksojen ”jonona” näkyy esimerkiksi siinä, että
niissä kuvattua johtavaa ajatusta tai läpikäyvää piirrettä kuvataan tyypillisesti
punainen lanka
-metaforalla (KS s.v.
punainen
,
lanka
,
juoni
), jonka kirjai-
mellinen merkitys viittaa kielenulkoisessa todellisuudessa pitkänomaiseen
olioon. Niinpä esimerkki (6a) on luonteva, esimerkki (6b) saattaa tuntua
oudolta ja esimerkki (6c)
ydin
-subjekteineen lienee jo kielenvastainen.
(6a)
Tämän kirjan juoni kiertelee kotimaan ja rakkauden välillä
.
(6b)
?
Tämän kirjan tarina kiertelee kotimaan ja rakkauden välillä.
(6c) *
Tämän kirjan ydin kiertelee kotimaan ja rakkauden välillä.
Yksi ja sama polyseeminen liikeverbi voi ilmaista kaikkiin neljään tyyp-
piin sijoittuvaa liikettä. Niinpä nelikenttää hyödyntäen esimerkiksi
kierrellä
,
pujotella
ja
risteillä
-verbien erilaista liikettä ilmaisevia esimerkkejä voi ryh-
mitellä taulukon 1 tapaan.