Page 259 - FUD20

Basic HTML Version

D
EBRECENI
E
GYETEM
F
INNUGOR
N
YELVTUDOMÁNYI
T
ANSZÉK
F
OLIA
U
RALICA
D
EBRECENIENSIA
20.
D
EBRECEN
, 2013
259
Tarinassa kiertelee mielenkiintoinen juoni
Katsaus liikeverbien merkitystyyppeihin
Jari S
IVONEN
1. Johdanto
Kielen liikeverbit ovat tyypillisesti hyvin polyseemisiä ja osoittavat mo-
nentyyppisiä prosesseja. Tässä katsauksessa tarkastelen suomen kielen liike-
verbejä, joille – kuten tietenkin myös muiden kielten liikeverbeille – on ominais-
ta se, että saman verbin avulla voidaan luontevasti ilmaista konkreettista siirty-
mistä (1a, 2a ja 3a), muutosta tai jotakin muuta toimintaa kuin liikettä (1b, 2b
ja 3b) ja vieläpä jonkin olion äärihahmon muotoa tai sijaintia (1c, 2c ja 3c).
1
(1a)
Liisa menee saunaan.
(1b)
Maito menee tänään vanhaksi.
(1c)
Minne tämä tie menee?
(2a)
Susi kiertelee pihapiirissä.
(2b)
Soini on kierrellyt aihetta vetoamalla vakaumuksensa yksityisyyteen.
(2c)
Kivikkoinen polku kiertelee metsikössä kohti heinäisen aukion laitaa.
(3a)
Muuttoauto kaartaa pihaan klo 11
.
(3b)
Tällöin heille tuotiin lappu, jossa käskettiin kaartaa aameneen.
(3c)
Polku kaartaa pian tallipihaan
.
Tässä katsauksessa tarkastelen niitä merkitystyyppejä, eräänlaisia ”liik-
keen päälajeja”, joita liikeverbien avulla ilmaistaan. Näkökulmani on kogni-
tiivisen semantiikan tapa ryhmitellä liikeverbejä, ja tarkasteluni pohjautuu
etupäässä aikaisempaan monografiaan (Sivonen 2005). Käsittelyni lähtökoh-
tana ovat esimerkin (4) kaltaiset lauseet, jotka eivät tunnu luontevasti sopi-
van mihinkään kognitiivisessa verbikuvauksessa tavallisesti esitettyyn luok-
1
Esimerkit ovat poimintoja internetistä ja edustavat siten autenttista kielenkäyttöä joskin
hyvin monenlaisia rekistereitä.