Page 250 - FUD20

Basic HTML Version

E
LIISA
P
ITKÄSALO
250
Literature
Aronen, Hanna 2005: Pitkien virkkeiden parenteettisuus englannista suomek-
si käännetyissä ja alun perin suomeksi kirjoitetuissa akateemisissa teks-
teissä. In: Anna Mauranen – Jarmo H. Jantunen (eds.), Käännössuomeksi.
Tutkimuksia suomennosten kielestä. Tampere University Press. 245–263.
Chesterman, Andrew 2007: Kääntämisen normit. In: H. K. Riikonen et al.
(ed.), Suomennoskirjallisuuden historia 2. SKS, Helsinki. 357–364.
Duvallon, Outi – Routarinne, Sara 2001: Parenteesi keskustelun kieliopin
voimavarana. In: Mia Halonen – Sara Routarinne (eds.), Keskusteluana-
lyysin näkymiä. Kieli 13. Helsingin yliopiston suomen kielen laitos, Hel-
sinki. 122–153.
Hjort, Minna 2006: Kirosanojen valikoituminen audiovisuaaliseen ja kauno-
kirjalliseen käännökseen. In: Erikoiskielet ja käännösteoria. VAKKI-sym-
posiumi XXVI. Vaasa. 74–84.
Hjort, Minna 2007: Kirosana vai voimasana ja muita karkeita terminologisia
pohdintoja. In: Översättningsteori, fackspråk och flerspråkighet. Publika-
tioner av VAKKI, Nr. 34. Vasa. 63–75.
Kulonen, Ulla-Maija 1990: Miten suomalaiset kiroilivat ennen kristinuskoa?
Kielikello 1990/1: 3–6.
Leppihalme, Ritva 2007: Kääntäjän strategiat. In: H. K. Riikonen et al. (ed.),
Suomennoskirjallisuuden historia 2. SKS, Helsinki. 365–373.
Ravila, Paavo 1945: Lauseeseen liittyneet irralliset ainekset. Virittäjä 49: 1–
16.
Routarinne, Sara 2003: Tytöt äänessä. Parenteesit ja nouseva sävelkulku
kertojan vuorovaikutuskeinoina. SKS, Helsinki.
Tammi, Jari 2007: Suuri kirosanakirja. WSOY, Helsinki.
Tiittula, Liisa – Nuolijärvi, Pirkko 2013: Puheen illuusio suomenkielisessä
kaunokirjallisuudessa. SKS, Helsinki.
Vertanen, Esko 2007: Ruututeksti tiedon ja tunteiden tulkkina. In: Riitta Oit-
tinen – Tiina Tuominen (eds.), Olennaisen äärellä. Johdatus audiovisuaa-
liseen kääntämiseen. Tampere University Press, Tampere. 149–170.
Vilkuna, Maria 1996: Suomen lauseopin perusteet. Kotimaisten kielten tutki-
muskeskuksen julkaisuja 80. Edita, Helsinki.
VISK = The electronic version of Iso Suomen Kielioppi. http://scripta.kotus.
fi/visk/etusivu.php