Page 230 - FUD20

Basic HTML Version

D
ENNICA
P
ENEVA
230
az állítmány is a megfelelő személyhez igazodik. A vonatkozó mellékmondat
igei állítmánya viszont a magyarban vagylagosan egyezhet a vonatkozó név-
mási alannyal is, tehát egyes vagy többes 3. személyben is állhat
(Te voltál
az, aki megcsaltál ~ megcsalt!)
. A finnben ez a megoldás ritka, az észtben, a
lappban és a bolgárban nincs meg; az utóbbi nyelvekben a vonatkozó mellék-
mondatokban, főmondatban szereplő névmással egyezik az állítmány. A példák-
ból jól látszik, hogy a finn, az észt, a lapp és a bolgár nyelvben ez a kongruen-
ciatípus hasonló, míg a magyar nyelvi logika más típusú egyezést is mutat.
4.4. Összefoglaló táblázat
A következő táblázat a legfőbb egyeztetési típusokat mutatja be. A típus
szemléltetésére egy-egy jellemző kifejezést idézek. A lábjegyzetek azokra a
folyóiratszámokra utalnak, amelyekben részletesen elemeztem az illető jelen-
séget és ahol az érdeklődő olvasó további példákat és magyarázatokat talál a
különböző típusokra.
Típus
példa
magy. finn észt lapp bolg.
Attributív szerkezetek
1
(jelző – jelzett szó)
Minőségjelző
(szép lány, szép lánytól)
+ + –
+ fSg/
Pl
kijelölő jelző
(mutató névmás)
(ez a lány / ezek a lányok)
+ + + +
+ fSg/
Pl
mennyiségjelző (tőszám)
(két lány)
Nom
Part
Sg
Part
Sg
Gen
Sg
Nom
Pl
kombinált (mutató névmás +
tőszám)
(ez a két lány)
Nom
Sg
PlPart
Sg
Nom
Pl
Birtokos szerkezetek
2
(birtokos – birtok)
birtokos jelző (birtokos Gen
– birtok Px)
(a lány/nak a lakása)
+ –
Prep+
Nom
(birtokos névmás – birtok Px)
(az én lakásom)
+ –
Pron+
Nom
habeo-szerkezet (birtokos
Gen – birtok Px)
(A lánynak van lakása.)
+ –
(birtokos névmás – birtok Px)
(Nincs lakásom.)
+ –
1
FUD 12: 87–102.
2
FUD 13: 65–78.