Page 229 - FUD20

Basic HTML Version

E
GYEZTETÉSI TÍPUSOK
229
mindig többes számban áll az állítmány. Ez a gyakorlat több indoeurópai
nyelvben is.
– Egyszerű az állítmány egyeztetése több többes számú alannyal. A ma-
gyarral ellentétben, ahol a tiszta alaki egyeztetéses változat a legökonomiku-
sabb, s a mai köznyelvben a leggyakoribb, a bolgár, finn és észt nyelvben az
állítmány egyeztetése halmozott jelzőjű alanyokkal csak értelmi lehet, azaz
az állítmány többes számba kerül, hiszen itt két külön alanyról van szó. A
finnben a határozatlan alany sokszor áll többes partitivusban, ekkor azonban
az állítmány mindig egyes számban áll. A többi vizsgált nyelvben egyönte-
tűen az állítmány többes száma használatos.
Több, különböző számú alany mellett csak a magyarban ingadozó hasz-
nálat tapasztalható: az állítmány a hozzá legközelebb álló, egyes számú
alanyhoz igazodhat. A többi vizsgált nyelvben a többes számú állítmány kö-
telező a szórendtől függetlenül.
Több, halmozott jelzőjű alany mellett a magyarban egyes számú az állít-
mány, a többi vizsgált nyelvben általában többes számban áll:
A finn és a ma-
gyar nyelv rokon.
Fi.
Suomen ja unkarin kielet ovat sukulaisia.
4.3.
A következőkben az alany és az állítmány
személybeli egyeztetését
vizsgáltam
a predikatív szerkezetekben.
Különböző személyű alanyok esetén az állítmány többes számba kerül, és
személyben a kisebb sorszámú alanyhoz igazodik. Az 1. személy a legerő-
sebb, a 3. pedig a leggyengébb:
Te és Dennica moziba mentetek
. Ettől a sza-
bálytól eltérés akkor figyelhető meg, amikor ellentétes hozzátoldó kapcsola-
tos viszony, vagy pedig kizáró ellentétes mellérendelő viszony áll fenn az
alanyok között. Tulajdonképpen az állítmány a legközelebbi alannyal egye-
zik. Ilyenkor a közelségi kongruencia érvényesül.
– A magyarban, az udvariassági alakban az egyes szám 3. személy és a
többes szám 3. személy szerepel attól függően, hogy hány cselekvőről van
szó
(Mit csinál, uram? Mit csinálnak, uraim?)
. A finn, az észt és a bolgár
nyelv magázáskor a többes szám 2. személyt használja, függetlenül a meg-
szólított személyek számától. Ilyenkor az igei állítmány mindig többes szám
2. személyű, és alakilag egyezik az alannyal:
Mitä te piditte elokuvista?
Más-
képpen alakul az egyeztetés a névszói állítmányos szerkezetekkel (mellékné-
vi igenév, melléknév, főnév). A lappban – más ún. „természetes nyelvekhez”
hasonlóan – nem alakultak ki udvarias megszólítási formák.
Vonatkozó névmási alany után általában 3. személyű állítmány áll,
amely egyezik a névmás számával. Ha viszont a vonatkozó mellékmondat 1.
vagy 2. személyű személyes névmáshoz vagy megszólításhoz kapcsolódik,