Page 190 - FUD20

Basic HTML Version

M
ATICSÁK
S
ÁNDOR
190
Az 1962-es nyelvtani kézikönyv is csak ezekről a funkciókról tesz említést:
„При помощи суффиксов эрз.
-в, -й,
мокш.
-у (-ю), -и (-ы), -в
образуются
имена прилагательные от соответствующих существительных”
3
(Gram-
matika 1962: 41). Ez a könyv – Jevszevjevhez nyomdokába lépve – az
алов
’le, lefelé’,
верев
’fel, felfelé’ adverbiumokba is ezt a képzőt látja bele – ez
téves felfogás, hiszen ezekben a
lativusrag rejlik. Ugyancsak a melléknévkép-
zőből vezeti le a
кавтов
’kétfelé, két részre’,
котов
’hatfelé, hat részre’ (vö.
кото
’hat’,
кавтo
’kettő’) alakokat; holott itt is lativusszal kell számolnunk.
M. V. Moszin egy korai cikkében (1977: 10–11) még egy kalap alá veszi
a két szuffixumot (de ő legalább már elkülöníti a főnévképzőt): суффиксы
эрз.
-в, -й,
мокш.
считаются суффиксами образования отыменных
прилагательных, обозначающий качество того имени – предмета, от ко-
торого они формально произведены […]. Наряду с этим у к а з а н н ы е
с у ф ф и к с ы [kiemelés tőlem, M.S.] наличествуют и в именных сущест-
вительных типа эрз.
мийав
’бобр’…”.
4
Ugyanő – Lipatovval és Matyuskinnal közösen írt – 1983-as tanulmányá-
ban azonban már két
képzőről beszél: „суффиксы
-в/-й
производит име-
на, большей частью називающие предметы” (1983: 122), ill. „при помо-
щи суффиксов -
в, -й/-у
производятся качественные прилагательные со
значением »обладающий каким-либо признаком, свойством«” (124).
5
Az 1980-as kiadású, újabb nyelvtani kézikönyv, a
Грамматика мордов-
ских языков
szintén elkülöníti a főnév- és a melléknévképzőt. Előbbit így
minősíti: „имен существительных, в структуре которых
синхронного
воспринимаются как деривационный аффикс, немного” (Grammatika 1980:
107);
6
a melléknévképzőről pedig ezt írja: „с помощью их образуются
качественный от основ существительных со значением »обладающый
каким-либо признаком, свойством«” (i.m. 112).
7
3
Az erza
-в, -й,
moksa
-у (-ю), -и (-ы), -в
szuffixumok segítségével melléknevek jönnek
létre a megfelelő főnevekből.
4
Az erza
-в, -й,
moksa
denominális melléknévképző annak a névszónak – tárgynak –
a minőségét fejezi ki, amelyből formálisan létrejött. Emellett a jelzett szuffixumok az
erza
мияв
’hód’ típusú névszókban is megfigyelhetők.
5
A
-в/-й
szuffixum legtöbbször tárgyakat megnevező névszókat hoz létre, ill. a
-в, -й/-у
szuffixumok segítségével „valamilyen jelleggel, tulajdonsággal rendelkező” jelentésű,
minőséget kifejező melléknevek jönnek létre (124).
6
Olyan főnév, amelynek szerkezetében a
szinkron szempontból képzőaffixumként
fogható fel, nincs sok
.
7
Segítségükkel a főnévi alapszóból „valamilyen jelleggel, tulajdonsággal rendelkező”
melléknevek jönnek létre
.