Page 189 - FUD20

Basic HTML Version

D
EBRECENI
E
GYETEM
F
INNUGOR
N
YELVTUDOMÁNYI
T
ANSZÉK
F
OLIA
U
RALICA
D
EBRECENIENSIA
20.
D
EBRECEN
, 2013
189
Az improduktív
-v
főnévképző az erza-mordvinban
1
M
ATICSÁK
Sándor
Az erza-mordvinban két -
v
névszóképző fordul elő. Az egyik egy gyakran
használatos, a mai napig produktív melléknévképző, a másik egy elhomályo-
sult, improduktív főnévképző. Nézzük meg elsőként, hogyan definiálják e
szuffixumokat a mordvin kézikönyvek és leíró nyelvtanok: egy vagy két kép-
zőnek tartják-e őket, s milyen funkciókat tulajdonítanak nekik. (Sok helyütt
együtt kezelik a
-j
melléknévképzővel.)
1.
A mordvin nyelvészeti szakirodalom viszonylag kevés figyelmet fordít
a névszóképzőkre (ezek áttekintését l. Maticsák 2012a: 95–98). Ennek fényé-
ben cseppet sem meglepő, hogy az általam most vizsgálni kívánt képző(k)ről
is csak nagyon röviden tesznek említést, s a példaanyaguk sem bőséges.
Az első jelentős mordvin nyelvész, M. Je. Jevszevjev mai napig használ-
ható nyelvtanában csak röviden foglalkozik a képzőkkel. Ő a
-v
képzőnek há-
rom funkciót tulajdonít: a) „
в, й
образуют имена прилагательные от су-
ществительных; указывают, что предмет, означенный основой слова,
имеется в достаточном количестве в другом предмете:
тикше-в
’трав-
ной’”; b) „суффикс
в,
на вопрос куда, образует также наречия направле-
ния:
кудо-в – домой”;
c) „суффикс
в,
с именами числительными означа-
ет деление на части:
вете-в явия
– я разделил нa пять частей” (Jevszev-
jev 1934/1963: 42–43).
2
1
A publikáció elkészítését a TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0024
számú projekt támogatta.
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozá-
sával valósult meg.
2
a) A
в
és
й
névszókból hoz létre mellékneveket; azt mutatják, hogy az alapszóban meg-
jelölt tárgy bőséges mennyiségben jelen van egy másik tárgyban:
тикше-в
’füves’; b)
a hová kérdésre felelő
в
szuffixum irányt kifejező határozószót hoz létre:
кудо-в
’ha-
za’; c) a
в
szuffixum számnevekhez kapcsolódva részekre osztást fejez ki:
вете-в явия
’öt részre osztottam’.