Page 176 - FUD20

Basic HTML Version

L
ARS
-G
UNNAR
L
ARSSON
176
Qvigstad, J. K. 1893: Nordische Lehnwörter im Lappischen. Christiania Vi-
denskabs-Selskabs Forhandlinger for 1893: 1. Christiania.
Rydving, Håkan 2010: Tracing Sami Traditions: In Search of the Indigenous
Religion among the Western Sami during the 17
th
and 18
th
Centuries. Oslo.
Rydving, Håkan 2012: South Sami
Hovragaellies
and the early history of the
southern Sami. In: Eberhard Winkler – Hans-Hermann Bartens – Corne-
lius Hasselblatt (Hrg.), Lapponicae investigationes et uralicae. Festschrift
zum 65. Geburtstag von Lars-Gunnar Larsson. Veröffentlichungen der
Societas Uralo-Altaica. Band 82: 163–167. Harrasowitz, Wiesbaden.
Sammallahti, Pekka 1998: The Saami Languages. An Introduction. Kárášjohka.
SAOB = Ordbok över svenska språket utg. av Svenska akademien. 1–. 1898
ff. Lund.
Schlachter, Wolfgang 1958: Wörterbuch des Waldlappendialekts von Malå
und Texte zur Ethnographie. Lexica Societatis Fenno-ugricae XIV. Helsinki.
Sköld, Tryggve 1985: On the origin and chronology of Saamish (Lappish)
words. In: L. Bäckman – Å. Hultcrantz (eds.), Saami Pre-Christian Reli-
gion: Studies on the oldest traces of religion among the Saamis. Stockholm.
SLW = Gustav Hasselbrink, Südlappisches Wörterbuch 1–3. Schriften des
Instituts für Dialektforschung und Volkskunde in Uppsala. Ser. C: 4.
Uppsala. 1981–1985.
SO = Svensk ordbok utgiven av Svenska Akademien 1–2. 2009.
SUL = Statistik der uralischen Wortentsprechungen. Usammengestellt von
Sándor Csúcs – László Honti – Zsuzsa Salánki – Judit Varga. Linguistica
B. Documenta 1. Budapest. 1991.
Wessén, Elias 1968: Svensk språkhistoria. Ljudlära and ordbildningslära. 8
th
ed. Stockholm.
Widmark, Gun 2001: Det språk som blev vårt. Ursprung and utveckling i
svenskan: Urtid – runtid – riddartid. Acta Academiæ Regiæ Gustavi Adol-
phi 76. Uppsala.
Wiklund, Karl Bernhard 1910: Om lapparna i Sverige. 2
nd
, rev. ed. Student-
föreningen Verdandis småskrifter 82. Stockholm.
Wiklund, Karl Bernhard 1925: Lapparnes invandring till Skandinavien. In:
Föreläsningsbiblioteket utgivet av Oskar Eklunds bokförlag under redak-
tion av Mauritz Sterner. 20:e årgången. Stockholm. 108–114.
Zachrisson, Inger et al. 1997: Möten i gränsland: Samer and germaner i Mel-
lanskandinavien. Statens historiska museum/Stockholm Monographs 4.
Stockholm.