Page 156 - FUD20

Basic HTML Version

K
ÓKAI
K
RISZTINA
156
bulttari
~
bulttis
’másnaposság’,
pulsari
~
pultsari
~
bultsari
’iszákos’ (< sv.
bulta
’ver, vág; dobog, dörömböl’),
Kosanderi ~ Koskis ~ Kossu
(<
Kosken-
korva
).
c)
Rövidülés
. A rövidített szóalakok különösen kedveltek a szlenghasz-
nálatban, ez főként a jövevényszavakat érintő változás (Hämäläinen 1955:
241). A rövidülésnek áldozatul eshet a szó vége
(Ape < Aperita, Jägeri < Jä-
germeister)
és a szó eleje egyaránt
(holi
<
alkoholi
’alkohol’,
holisti
<
alko-
holisti
’alkoholista’,
Sintti
<
Absintti).
d)
Rövidítés, mozaikszó.
Találtam példát arra az esetre is, amikor egy
összetett szó első tagját egy kezdőbetűvel rövidítik, az utótag viszont válto-
zatlan marad. Ilyen részleges rövidülés például:
A-market
’alkoholüzlet’ <
Alko-market;
d-virus
’másnaposság’ < feltehetőleg a
drikkis/driku/drinkkis
’ital’ vagy a
da(a)gis/darra
’másnap’ szlengszavakból. Italnevek tagjainak
kezdőbetűiből alkották meg a következő betűszókat:
GT
’Gin Tonic’,
JD
’Jack Daniel’s’. Sajátos eset, amikor az alkoholos ital nevéből csak egy betű
marad meg, pl.
G
vagy
Gee
’Gambina [márkájú erős bor]’. – Szóösszevonás
a
Laku
’Lapin Kulta [sörmárka]’ (Nahkola 1999b: 619–620).
e)
Kontamináció
esetén általában két hasonló jelentésű vagy rokon értel-
mű szó hangalakjának keveredése által keletkezik egy új szó, pl.
konjaviini
’konyak’ <
konjakki
’konyak’ +
viini
’bor’,
brenjakki < brännvin + konjakki
,
ill. a
konjamiini/mehu
előtagja
konjakki + vitamiini
kontaminációja révén
születhetett meg (
mehu
’gyümölcslé’). Az 1930–40-as években használt
brenjamiini
’alkohol’ kifejezés a
brenjakki
és
vitamiini
kontaminácója révén,
de akár a
konjamiini
mintájára is létre jöhetett. A régebbi helsinki szlengben
még kevésbé, az újabban viszont már nagyon gyakoriak az analogikus úton
született szavak (Paunonen 2006: 360).
f) A
brenjakki
szó
prenjakki
alakban is él.
Alakváltozat
ok születésekor
jellemző a zöngés-zöngétlen megfelelés, ill. a szóeleji
s-
megléte vagy hiá-
nya, pl.
grabbis, krabbis, grappis, krappis, krabis, krapis; skrabis, skrabbis,
skrappis, rapis
’krapula = másnaposság’. Ezek a lexémák akár beszélőnként
is váltakozhatnak (Paunonen 2006: 337).
A hangmegfeleléseken kívül a lexikai változatok is jellemzőek, mint pl. a
’sörözni megy’ kifejezésre használatos
mennä yhdelle/yksille
,
mennä oluel
-
le/oluselle/olusille
. Ezek az utóbbi évtizedekben jöhettek létre nagyobb
számban.