Page 155 - FUD20

Basic HTML Version

A
FINN KOCSMASZLENG
155
a) A
szótő
ben bekövetkező változások:
4
Ölvi
’sör’
<
Olvi
[sörfajta] – itt a
svéd
öl
’sör’ szó játszott szerepet a folyamatban;
Gines
[sörfajta] <
Guinness
(a
gin
szó motiválhatta a változást)
; Jellona
<
Leijona
’oroszlán = pálinkafaj-
ta’ (ebben az esetben
yell
’ordít’ angol ige lehetett a motiváció, melyre az
oroszlánról asszociálunk).
b)
Szóképzés
során a lexémák megrövidült alakjához kapcsolódnak a
képzők. A képzett szlengszavak alapja – ahogy az alábbi példák és a kérdő-
íves adatok is igazolják – nagyon gyakran jövevényszó. Az alkoholfogyasz-
tás szókincsében, mint általában a finn szlengben, a legproduktívabb szleng-
képzők az
-is
és az
-Ari,
pl.
alkis
’alkohol’,
alkkis
’alkoholista, alkohol’ (<
alkoholi
);
daagis
’másnaposság’ (< sv.
dagen efter
’ua.’);
darris
’másnapos-
ság’ (< sv.
darra
’reszket, remeg’);
keskis
(<
keskiolut
’közepes sör, III. fo
-
kozatú sör’);
Koskis
(<
Koskenkorva
[egy vodka márkaneve]);
továbbá
doka-
ri
’részeges’ (<
dokata/dogata
’iszogat’);
jysäri
’másnaposság/fejfájás’ (<
jy-
sähdys
’koppanás, puffanás’);
Lappari
’Lapin Kulta [sörfajta]’;
snabari
’snapsz’;
Tumppari
’Tuborg’ stb.
Meglehetősen sok szó keletkezett a
-kkA, -kki
és
-kkU
képzőkkel is:
bisuk-
ka
’sör’ (< sv.
bisse
’sör’),
ölkkä
(< sv.
öl
’sör’),
drinkki
(<
drink
’alkoholtar-
talmú ital’),
valkki
(<
valkoviini
’fehérbor’),
konkka
’konyak’ (<
konjakki
),
lonkku
(<
lonkero
’Long drink [gin szódával]’) stb. Az általam gyűjtött szóál-
lományból sok
-u
képző segítségével jött létre, pl.
Finu
(<
Finlandia
),
Kapu
(<
Captain Morgan
).
Kevesebb szó megalkotásában vesz részt a
-skA, -tsi, -tsAri
és
-us
képző:
Jaliska
(<
Jaloviina
[pálinkamárka]),
kaltsi
(<
kalja
’sör’)
, Koskinen
(<
Kos
-
kenkorva
),
buglaus
’hányás’ (< sv.
buga sig
’meghajol’),
spuglaus
(<
spurgu
’alkoholista’ < sv. nyj.
burk
’ingerlékeny’),
trokaus
’csempészet’
(<
trokaa
’csempész’ < ?sv.
drogata
’drogozik, kábítószerezik’) stb. Elvétve található
egy-két példa a
-rra, -skA, -ski, -ssi, -su, -li, -tsA, -tsU, -ro
képzőkkel alkotott
szavakra is.
Nem ritka, hogy egy tőhöz különböző szlengképzők járulnak, pl.
salkkari,
salmari, salmis, Salmis
<
salmiakki
’szalmiákszesz’;
valkkari, valkki, valkkis,
valkku
<
valkoviini
’fehérbor’, ezekben az esetekben az új szlengszavak je-
lentése nem változik. További példák:
ölkkis ~ ölkky
~
ölppis
~
öltsi
’sör’ (<
sv.
öl
’sör’);
brenkkis
~
brenkku
(< sv.
brännvin
’pálinka’);
bulis
’részegség’,
4
A szótőben bekövetkező változás vagy egy mássalhangzó (proteettinen konsonantti)
betoldásával, vagy – gyakrabban – a magánhangzók minőségi változásával történik
(Nahkola 1999b: 619).