Page 154 - FUD20

Basic HTML Version

K
ÓKAI
K
RISZTINA
154
található szlengszótárak
2
és szójegyzékek anyagával, valamint kérdőív segít-
ségével gyűjtött adatokkal bővítettem. Az általam összeállított, az alkohol és
alkoholfogyasztás témakörére vonatkozó kérdőívet huszonegy (24–66 év kö-
zötti) finn anyanyelvű válaszadó (8 nő és 13 férfi) töltötte ki 2012. március–
áprilisában. Segítségükkel közel 250 szót szedtem össze. A kérdőív legna-
gyobb előnye, hogy ezáltal az élő nyelv szókincsére vonatkozó adatokról kap-
tam képet.
2.
Vizsgálatomat két fő szempont, az attrakciós központok, valamint a
szóalkotásmódok alapján végeztem. Az attrakciós központok olyan fogal-
mak, amelyek köré sok kifejezés, szinonima születik. Az alkoholfogyasztás-
sal kapcsolatos szlengszókincs attrakciós központja tulajdonképpen bármi le-
het, ami a témakört érinti, például: ki? (pl. alkoholista), hol? (kocsma, Al-
ko
3
), mit fogyaszt? (alkoholos italok fajtái, márkái); ide sorolható maga a te-
vékenység (iszik, iszákoskodik) és ennek következménye is (részeg, másna-
pos). Egyes fogalmakhoz több, másokhoz azonban sokkal kevesebb szi-
nonima kapcsolódik: például az
alkoholi
’alkohol, szesz’, illetve
viina
’pálin-
ka, szesz’ lexémákhoz több mint 60 (pl.
myrkky
’méreg’,
aikuisten juoma
’felnőttek itala’), az
olla humalassa
’részeg’ kifejezésre pedig 400-nál is több
kifejezést találtam (pl.
olla sumussa
’ködben van’,
olla imuri päällä
’a por-
szívó be van kapcsolva’). Ezek közül esetenként akár több tucat is élhet egy-
idejűleg egymás mellett, pl. az
olut
’sör’ szóra – amely az egyik legfontosabb
attrakciós központ – 47 olyan adatot (pl.
birra, bisse, ööli
) gyűjtöttem össze a
szótár alapján, amely a 20. század utolsó évtizedében volt használatos.
3. Morfológiai úton történő szóalkotás.
Új szavak születése alapvetően
kétféle módon történhet: szemantikai, illetve morfológiai változás útján. Je-
len tanulmányban az utóbbi változás alapján érvényesülő szóalkotásmódokat
vizsgálom. Ennek során elsősorban Kari Nahkola – az iskolai szleng vizsgá-
lata során – felállított szempontjait követtem, de kiegészítettem azt egyéb, az
összegyűjtött szókincs által megkívánt módszerekkel is. Kutatásomat néhány
példával igazolom, melyek azonban csak töredékét képezik az általam feltér-
képezett szókincsnek.
3.1.
A nyelvben már meglévő szó szlengszóvá válhat a
hangalakjában
történt változás
következtében, ekkor általában a jelentése nem változik:
2
http://urbaanisanakirja.com
3
Skandináviában alkoholt (az I., II. és III. sör kivételével) csak külön üzletekben lehet
kapni. Svédországban ez a
Systembolaget,
Norvégiában a
Vinmonopolet
, Finnország
-
ban pedig az
Alko.