Page 15 - FUD20

Basic HTML Version

A
Z
U
RALOTÉKA DIGITÁLIS ADATBÁZIS
15
gével) „lapozni”, „fel lehet ütni” az adatbankot egy bizonyos szónál is. De le-
het a lapozást egy kiválasztott nyelvre (az uráli nyelvek valamelyikére)
korlátozni, azaz csak azokat a címszavakat kérni, amelyekben van például
magyar vagy votják stb. etimológiai adat. Lehet a lapozást csak a bizonytalan
(vagy csak a biztos) etimológiákra kérni. Ugyancsak lehetséges a fenti sze-
lekciók tetszőleges kombinációja. Mindezt a számítógépes támogatás teszi
lehetővé.
A cikkekben előforduló utalások (vö./s. unten stb.) automatikus feloldása
egy HTML-linkben ugyancsak idetartozik. Fontos az utalások esetében a
„visszatalálás”, azaz az ellentétes irányban beépített link a kiindulási helyre.
Még nagyobb számítástechnikai koordinációt igényel a vezérlő nyelvek
(német, angol és magyar) kiválasztása. A beállított vezérlő nyelv automatiku-
san oldja ki a érintett ablakokban a vezérlő nyelvi feliratokat. Amennyiben a
jelentések több nyelven vannak megadva, a jelentés a jelentésmezőben az ép-
pen aktív vezérlő nyelven jelenik meg – ill. ennek hiányában azon a nyelven,
ami éppen megvan.
A számítástechnikai támogatás közvetlen a keresőprogramok esetében,
amelyek feladata az adatbank gyakorlati használatának a megkönnyítése. A
keresőprogramok számára az adatbank berendezésekor (a rendszergenerálás
fázisában) készülnek listák (indexek), amelyek felgyorsítják a keresési folya-
matot. Így már az UEDb-ban használatos minden nyelvnek és nyelvjárásnak
előre megvan a saját keresőlistája. Ugyancsak megvan a rekonstruált alakok
listája is.
A használó a keresés során kiindulhat a rekonstrukciókból. Amennyiben
ezek pontos alakját nem ismeri (ez a tipikus helyzet) fellistáztathatja magá-
nak előre (nyelvenként is) a rekonstrukciókat. A keresést tovább lehet ponto-
sítani a hangkörnyezet segítségével.
A másik lehetőség az egyedi nyelvi vagy nyelvjárási alak(ok)ból való ki-
indulás. Itt is megjeleníthető az egyedi nyelvi adatlista, amit hangtanilag még
tovább lehet finomítani. A keresés arra irányul, hogy az adott alak (alak-
osztály) melyik rekonstrukciós szintre vezethető vissza.