Page 149 - FUD20

Basic HTML Version

M
ORFÉMA
-
ALTERNÁCIÓK A MOKSA
-
MORDVIN NÉVSZÓRAGOZÁSBAN
149
A birtokos személyragozás általános és függő eseteinek összefoglalása:
egy birt.
Px1Sg Px2Sg Px3Sg Px1Pl
Px2Pl
Px3Pl
Nom
ä
ä
-c
-ńk
ä
-ńť
ä
-sn
ä
Gen-Acc
ä
ä
-n-c
-ńk
ä
-ńť
ä
-sn
ä
-n
Dat-All
ä
-ń-ďi
ä
-ń-ďi
-n-c-ti
-ńk
ä
-ń-ďi -ńť
ä
-ń-ďi -sn
ä
-n-di
több birt.
Nom
ä
-ťń
ä
-nz
ä
=
=
=
Gen-Acc
ä
-ťń
ä
-ń -nz
ä
-n
=
=
=
Dat-All
ä
-ń-ďi
-ťń
ä
-ń-ďi -n
ää
-n-di =
=
=
egy/több birt. Px1Sg Px2Sg Px3Sg Px1P1 Px2Pl
Px3Pl
függő esetek
-n
-t
-nz
ä
-nk
-nt
-st
több birt.
ä
ń + -ťń
ä
ń + -nz
ä
n + -ńk
ä
ń + -ńť
ä
ń + -sn
ä
n +
es
ä
es
ä
es
ä
es
ä
es
ä
es
ä
Világosan láthatók az általános és függő esetekben használatos birtokos
személyragok különbségei és egyezései. Az erza és moksa toldalékok az álta-
lános esetekben (Nom, Gen-Acc, Dat-All) különböznek alapvetően. Jevszev-
jev nyelvtanában a függő eseteknek analitikus (névutós) alakjai is adatolva
vannak (Jevszevjev 1934/1963: 333–334).
Most már nincs más hátra, mint nyelvtörténeti szempontból áttekinteni B.
A. Szerebrennyikov (1967) interpretációját a jelenlegi birtokos személyragok
alternánsainak kialakulásáról, és megkísérelni a mordvin toldalékok és a finn-
ugor rekonstrukciók anomáliáinak közelítését, ill. magyarázatát.
Irodalom
Babuskina et al. 1987: Р. В. Бабушкина – В. Р. Горбунова – О. Е. Поляков –
М. А. Келин (отв. ред.), Мокшень орфографическяй словарь. Мор-
довскяй книжнай издательствась, Саранск.
Bartens, Raija 1999: Mordvalaiskielten rakenne ja kehitys. MSFOu 232. Suo-
malais-Ugrilainen Seura, Helsinki.
Bubrih 1953: Д. В. Бубрих, Историческая грамматика эрзянского языка.
Мордовское Книжное Издательство, Саранск.
EK 2000 = Д. В. Цыганкин и др. (ред.), Эрзянь кель. Красныий Ок-
тябрь, Саранск.
Feoktistov, Aleksandr – Saarinen, Sirkka 2005: Mokšamordvan murteet.
MSFOu 249. Suomalais-Ugrilainen Seura, Helsinki.