Page 129 - FUD20

Basic HTML Version

M
ORFÉMA
-
ALTERNÁCIÓK A MOKSA
-
MORDVIN NÉVSZÓRAGOZÁSBAN
129
Irodalmi megfelelőik:
тол : тол-це, кяль : кяль-це, каньф-це, студент-це,
каркс : каркс-оце ~ каркс-це, кенкш : кенкш-eце ~ кенкш-це.
e) A tő mássalhangzója nem releváns. A szóvégi mássalhangzó minősége
szerint vannak palatális, lágy vagy nem palatális, kemény tövű szavak:
j, ć, ď,
ľ, ń, ŕ, ś, ť, ź; č, š, ž – c, d, l, m, n, r, s, t, z; b, f, g, χ, k, p, v
Veláris és palatális párok:
t – ť: śvet
’világ’:
śvet-ć
ä
(свет-це), krovať
’ágy’:
krovať-ć
ä
(кровать-це)
d – ď: kud
’ház’ :
kud-ć
ä
(куд-це),
käď
’kéz’ :
käď-ć
ä
(кядь-це),
de:
śeď
’híd’ :
śeď
ä
ä
(сед-еце)
s – ś: piks
’kötél’
:
piks-
ä
ć
ä
(пикс-оце), riś
’hiúz’ :
riś-ć
ä
(рысь-це)
z – ź: kuz
’lucfenyő’ :
kuz-ć
ä
(куз-це)
,
kelaź
’róka’ :
kelaź-ć
ä
(келазь-це)
c – ć: pu
R
c
’malac’ :
pu
R
c-
ä
ć
ä
(пурхц-оце), grać
’varjú’ :
grać-ć
ä
(граць-це)
n – ń: san
’ér’ :
san-ć
ä
(сан-це), lomań
’ember’ :
lomań-ć
ä
(ломань-це)
l – ľ: kel
’sógornő’ :
kel-ć
ä
(кел-це), kaľ
’nyírfa’:
kaľ-ć
ä
(каль-це)
r – ŕ: ver
’vér’ :
ver-ć
ä
(вер-це)
,
maŕ
’alma’ :
maŕ-
ä
ć
ä
(марь-це)
A cirill betűs írás szerint csak a laterálisok utáni lágyjelet tartja meg
(каль-
це)
. Véleményem szerint nemcsak itt, hanem más hasonló szekvenciák eseté-
ben is meg kellene tartani a tőbeli lágyjelet. Ennek híján ugyanis néhány helyen
nem lehetne különbséget tenni a kemény és lágy tő között, pl.
saraz/-s
’tyúk’ :
saraz-ć
ä
(сараз-це) – kelaź-ć
ä
(келазь-це).
(Ezzel informátorom, Ny. V. Bu-
tilov is egyetértett. L. még a g-pontot!)
Palatalizáltnak számítanak a moksában még a következő mássalhangzók is:
j:
pej
’fog’ :
pej-ć
ä
(пей-це)
č:
vrač
’orvos’ :
vrač-ć
ä
(врач-це)
š:
meš
’méh’ :
meš-ć
ä
(меш-це)
ž:
šuž
’árpa’ :
šuž-ć
ä
(шуж-це)
Mindig kemények viszont a következők:
p – b: pop
’pópa’ :
pop-ć
ä
(пoп-це), klub
’klub’ :
klub-ć
ä
(клуб-це)
k – g: vek
’évszázad’ :
vek-ć
ä
(век-це), flag
’zászló’ :
flag-ć
ä
(флаг-це)
f – v: kožf
’levegő’ :
kožf-ć
ä
(кожф-це), ťev ’munka’ : ťev-ć
ä
(тев-це)
χ:
gŕeχ
’bűn’ :
gŕeχ-ć
ä
(грех-це)
f) Ugyanez a helyzet az utolsó szótagközi mássalhangzó kemény, ill. lágy
minősége tekintetében:
pek
ä
’has’ :
pek
ä
ä
, piń
ä
’kutya’ :
piń
ä
ä
, pang
ä
’gomba’ :
pang(
ä
)-ć
ä
, pińg
ä
’idő’ :
pińg(
ä
)-ć
ä
.
Az irodalmi nyelv a következőkép-