Page 119 - FUD20

Basic HTML Version

M
ORFÉMA
-
ALTERNÁCIÓK A MOKSA
-
MORDVIN NÉVSZÓRAGOZÁSBAN
119
f) Ugyanez a helyzet az utolsó szótagközi mássalhangzó(k) kemény, ill.
lágy minősége tekintetében. Érdekes, hogy a redukált magánhangzó megmara-
dása, ill. kiesése nehezen köthető szabályhoz, ingadozik:
pek
ä
’has’ :
pek-t, ke
-
p
ä
’iga’ :
kep-t,
kečä
’merőkanál’ :
keč-t,
de
piń
ä
’kutya’ :
piń
ä
-t, veľ
ä
’falu’ :
veľ
ä
-t | пеке : пек-т, кепе : кеп-т, пине : пине-т, веле : веле-т.
A fenti pél-
dák alapján mégis valószínűsíthető, hogy a kemény mássalhangzó utáni redu-
kált inkább kiesik, a palatalizált utáni viszont megmarad. Mint fentebb (l. a b-
pontot) láttuk, a szóbelseji mássalhangzó-kapcsolatok egy része után a
redukált tőhangzó kiesik a toldalékok előtt, pl.
nurd
ä
’szánkó’ :
nurd-t, šuft
ä
’fa’ :
šuft-t
,
ťäšť
ä
’csillag, jel’ :
ťäšť-ť, ä
Ŕ
k
ä
’tó’ :
ä
Ŕ
k-t | нурда, нурдо- : нурт-т,
шуфта, шуфто- : шуфт-т, тяште : тяшт-ть, ерьхке : ерьхк-т.
– Né-
hány érdekes kivétel:
śeľm
ä
’szem’ :
śeľm
ä
-t, käďg
ä
’edény’ :
käďg
ä
-t | сель
-
ме : сельмот, кядьге : кядьго-т.
Ezekben a példákban – noha a nominati-
vusban palatális színezetű redukált van – a többes jel előtt az nem esik ki,
hanem a kapcsolat utolsó kemény mássalhangzója miatt velarizálódik. Ezt az
irodalmi nyelv
e ~ o
ingadozással jelzi.
g) A szóvégi mássalhangzó zöngés, ill. zöngétlen volta nem releváns a fo-
nematikus írásban:
p – b: pop
’pópa’ :
pop-t (поп-т) klub
’klub’ :
klub-t (клуп-т)
t – d: tarad, -t
’faág’ :
tarad-t (тарат-т)
k – g: un
ä
k
’unoka’ :
un
ä
k-t (унок-т), flag
’zászló’ :
flag-t (флак-т)
š – ž: oš
’város’ :
oš-t (ош-т), šuź
’árpa’ :
šuž-t (шуш-т)
s – z: saraz/-s
’tyúk’ :
saraz-t (сарас-т)
ť – ď: vlaśť
’hatalom’ :
vlaśť-ť (власт-ть), käď
’kéz’ :
käď-ť (кят-ть)
ś – ź: kelaź/-ś
’róka’ :
kelaź-ť (келас-ть)
f – v: počf
’liszt’ :
počf-t (почф-т), ťev
’munka’ :
ťev-t (теф-т)
5. Nominativus pluralis (Det):
-ťń
ä
[-тне, -не]
(Jevszevjev 1934/1963:
327–330; Grammatika 1962: 83–88; Grammatika 1980: 151–181; MdChr
1990: 56–57, 195; MK 2000: 54–57).
A determinatív többes számot a határozatlan ragozás többes számához tol-
dott
ä
[fonetikusan:
/-ńä
) determináns elemmel alkotjuk (cirill betűs át-
írásban
-т-не
). A határozatlan többes nominativust a nagyobb szótárak mint a
névszó legfontosabb alapalakját megadják. Mint már többször hangsúlyoztuk,
a moksa irodalmi nyelv a fonetikus szempontokat részesíti előnyben. Be kell
látnunk, hogy sokszor ez praktikusabb eljárás a fonematikus írásmóddal szem-
ben.