Page 118 - FUD20

Basic HTML Version

K
ERESZTES
L
ÁSZLÓ
118
oft-t, ťäšť
ä
’csillag’ :
ťäšť-ť.
– A véghangzó veláris, ill. palatális voltától füg-
gően van
-t,
ill.
változat:
kuz
’lucfenyő’ :
kuz-t, riś
’hiúz’ :
riś-ť
. Fontos je-
lenség az a kiterjedt zöngétlenedés, amely a toldalék előtti zöngés mássalhang-
zókat regresszíve hasonítja:
kud
’ház’ :
kud-t
,
veď
’víz’ :
veď-ť, kal
’hal’ :
kal-t
,
kaľ
’fűzfa’ :
kaľ-ť
,
kel
’sógornő’ :
kel-t
,
käľ
’nyelv’ :
käľ-ť
,
mar
’halom’ :
mar-t,
viŕ
’erdő’ :
viŕ-ť, kuj
’kígyó’ :
ku
J
-ť;
és nem fonetikusan: [kut-t, veť-ť, ka
L
-t,
ka
Ľ
-ť, ke
L
-t, kä
Ľ
-ť, ma
R
-t, viŕ-ť, ku
J
-ť],
ahogyan a cirill betűs írás jelöli:
кут-т,
вет-ть, калх-т, кальх-ть, келх-т, кяльх-ть, марх-т, вирьх-ть, куйх-ть
stb.
Ugyanez érvényes a jövevényszavakban is:
angel
’angyal’ :
angel-t, ba-
zar
’piac’ :
bazar-t
|
ангелх-т, базарх-т.
A
-t/-ť [-т/-ть]
előtt két nazális
(n, ń)
assszimilálódik a toldalékhoz:
on
’álom’ :
on-t > ot-t, lomań
’ember’ :
lomań-ť > lomať-ť, okean
’óceán’ :
oke-
an-t > okeat-t.
A cirill betűs átírás fonetikus:
от-т, ломат-ть, океат-т.
Érde
-
kes, hogy az
m-
re végződő főnevekben a tőben
m > p
hasonulás megy végbe:
ľem
’név’ :
ľem-t > ľep-t, jam
’kása’ :
jam-t > jap-t
|
лем : леп-т, ям : яп-т.
e) A szóvégi mássalhangzó minősége szerint vannak palatális, lágy vagy
nem palatális, kemény tövű szavak:
j, ć, ď, ľ, ń, ŕ, ś, ť, ź | č, š, ž – c, d, l, m, n, r, s,
t, z | b, f, g, χ, k, p, v.
Kemény mássalhangzó után
-t,
lágy után
ť
használatos:
t – ť: stuďent
’diák’
: stuďent-t (студент-т), krovať
’ágy’:
krovať-ť
(кроват-ть)
d – ď: kud
’ház’ :
kud-t (кут-т)
,
käď
’kéz’ :
käď-ť (кят-ть)
s – ś: piks
’kötél’
:
piks-t (пикс-т), riś
’hiúz’ :
riś-ť (рыс-ть)
z – ź: kuz
’lucfenyő’ :
kuz-t (кус-т)
,
kelaź
’róka’ :
kelaź-ť (келас-ть)
c – ć: pu
R
c
’malac’ :
pu
R
c-t (пурхц-т), grać
’varjú’ :
grać-ť (грац-ть)
n – ń: san
’ér’ :
san-t (сат-т), lomań
’ember’ :
lomań-ť (ломат-ть)
l – ľ: kel
’sógornő’ :
kel-t (келх-т), kaľ
’nyírfa’:
kaľ-ť (кальх-ть)
r – ŕ: ver
’vér’ :
ver-t (верх-т)
,
maŕ
’alma’ :
maŕ-ť (марьх-ть)
j:
škaj
’isten’ :
škaj-ť (шкайх-ть)
A többes jel szempontjából keménynek számítanak:
č:
vrač
’orvos’ :
vrač-t (врач-т)
š:
meš
’méh’ :
meš-t (меш-т)
ž:
šuž
’árpa’ :
šuž-t (шуш-т)
Mindig kemények viszont a következők:
p – b: škap ’szekrény’ : škap-t (шкап-т), klub
’klub’ :
klub-t (клуп-т)
k – g: vek
’évszázad’ :
vek-t (век-т), flag
’zászló’ :
flag-t (флак-т)
f – v: počf
’liszt’ :
počf-t (почф-т), ťev
’dolog’ :
ťev-t (теф-т)
χ:
gŕeχ
’bűn’ :
gŕeχ-t (грех-т)