Page 117 - FUD20

Basic HTML Version

M
ORFÉMA
-
ALTERNÁCIÓK A MOKSA
-
MORDVIN NÉVSZÓRAGOZÁSBAN
117
b) A tővéghangzó lehet teljes vagy redukált. A szóvégi magánhangzó teljes
vagy redukált volta a fonematikus átírásban nem releváns:
varma
’szél’ :
var-
ma-t,
tunda
’tavasz’ :
tunda-t, š(
ä
)ra
’asztal’ :
š(
ä
)ra-śt, uľćä
’utca’ :
uľća-t –
kiz
ä
’nyár, év’ :
kiz
ä
-t, veľ
ä
’falu’ :
veľ
ä
-t
,
pič
ä
’fenyő’ :
pič
ä
-t, keńž
ä
’köröm’ :
keńž
ä
-t, śeľm
ä
’szem’ :
śeľm
ä
-t, käďg
ä
’edény’ :
käďg
ä
-t
|
варма-т, тунда-т,
шра-т, ульця-т
stb
.
A cirill betűs átírásban a redukált magánhangzó jelölése
veláris hangrendű szavakban magánhangzó-váltakozás formájában történik:
киза : кизо-т, сельме : сельмо-т, кядьге : кядьго-т
stb. A palatális hang-
rendűekben váltakozásra nincs lehetőség. Itt mindkét pozícióban egységesen
e
van:
пиче : пиче-т, кенже : кенже-т.
A redukált tövek véghangzója előtt állhat egy mássalhangzó, illetőleg más-
salhangzó-kapcsolat. A szóbelseji mássalhangzó-kapcsolatok egy része után a
redukált tőhangzó kiesik a toldalék előtt. Ilyenek a következő szekvenciákra
végződő tövek:
-k
ä
, -g
ä
, -t
ä
, -d
ä
, -ď
ä
,
pl.
pand
ä
’hegy’ :
pand-t, pang
ä
’gomba’ :
pang-t, šuft
ä
’fa’ :
šuft-t
,
pińg
ä
’idő’ :
pińg-t, ťäšť
ä
’csillag, jel’ :
ťäšť-ť, ä
Ŕ
k
ä
’tó’ :
ä
Ŕ
k-ś | панда, пандо- : пант-т, панга, панго- : панк-т, шуфта,
шуфто- : шуфт-т, пинге : пинк-т, тяште : тяшт-ть, ерьхке : ерьхк-т.
Vannak olyan redukált tövű névszók, amelyekben vagy kemény mással-
hangzó vagy olyan mássalhangzó-kapcsolat található, amely utótagjának nincs
fonematikus lágy
(p, k, g, m)
fonémapárja, pl.
kep
ä
’iga’,
pek
ä
’has’,
käďg
ä
’edény’,
śeľm
ä
’szem’, fonetikailag [
k
e
p
,
p
e
k
,
k
äď
g
, śeľ
m
]. Az ilyen fo-
netikai jellemzőkkel rendelkező szavakban a toldalékok előtt a redukált ma-
gánhangzó veláris allofónja [
ç
] áll:
pek
ç
(Gen),
śeľm
ç
-t
(NomPl). A moksa
irodalmi írás szerint itt
e ~ o
váltakozás van:
кепе : кепо-ть, пеке : пеко-ть,
кядьге : кядьго-т, сельме : сельмо-т.
c) Lappangó mássalhangzós tövek. A többtagú
i
és
u
végű névszók a rago-
zás során a többes jel előtt
j
-vel, ill.
v
-vel bővülnek:
śeďi
’szív’ :
śeďij-ť
[-
J
ť],
vani
’őr, pásztor’ :
vanij-ť
[-
J
ť],
kelu
’nyírfa’ :
keluv-t
[-ft]. A cirill betűs meg-
felelők:
седи : седих-ть, ваны : ваных-ть, келу : келу-фт.
A
j
-tövek után a
többesjelnek
alternánsa van. Ugyanígy a többi palatalizált mássalhangzó
után is ezt használják.
d) A mássalhangzós tő végződhet egy mássalhangzóra vagy kapcsolatra.
Mássalhangzók után minden esetben a jel
-t/-ť
előhangzó nélküli változatai
használatosak. – Megjegyzem, hogy a toldalékolás szempontjából ez nem rele-
váns, hiszen a jel mindig a mássalhangzós tőhöz törekszik:
pop
’pap’ :
pop-t,
vrač
’orvos’ :
vrač-t, jofks
’mese’ :
jofks-t
,
aťakš
’kakas’ :
aťakš-t
,
keńkš
’ajtó’ :
keńkš-t
,
veńč
’csónak’ :
veńč-t
,
pu
R
c
’malac’ :
pu
R
c-t
. – Ez tapasztalható a b)
pontban tárgyalt redukált magánhangzós végződés elíziójában is:
oft
ä
’medve’ :