Page 113 - FUD20

Basic HTML Version

M
ORFÉMA
-
ALTERNÁCIÓK A MOKSA
-
MORDVIN NÉVSZÓRAGOZÁSBAN
113
átírásban:
нал-сь, сур-сь, ёфкс-сь, ангел-сь, базар-сь, поп-сь, врач-сь.
Szibilánsok és affrikáták után magyar fül is tisztán hallja a palatalizált
toldaléknak a tőhöz simulását!
Nazális
(n, ń)
után a toldalék affrikáta alternánsa
-ć [-ць]
használatos:
on
’álom’ :
on-ś > -ć, lomań-ś > -ć.
A cirill betűs átírás fonetikus:
он-ць, ломан-ць.
Érdekes, hogy az
m
végű tövekben nem történt
ś > ć
affrikáció
(
*
ľem-ć)
.
Nyelvjárásokban likvidák után is tapasztalható affrikáció.
Látható, hogy a szóvégi mássalhangzó-torlódás nem megkülönböztető jegy,
tehát például:
tol
’tűz’ :
tol-ś, käľ
’nyelv’ :
käľ-ś, karks
’öv’ :
karks-ś, keńkš
’ajtó’ :
keńkš-ś.
Irodalmi megfelelőik:
тол : тол-сь, кяль : кяль-сь, каркс :
каркс-сь, кенкш : кенкш-сь.
e) A tő mássalhangzójának minősége sem releváns. A szóvégi mássalhang-
zó minősége szerint vannak palatális, lágy vagy nem palatális, kemény tövű
szavak:
j, ć, ď, ľ, ń, ŕ, ś, ť, ź; č, š, ž – c, d, l, m, n, r, s, t, z; b, f, g, χ, k, p, v.
A
határozott ragozás nominativusa
előhangzó nélkül kapcsolódik a mással-
hangzós tőhöz. Néhány nazális
(n, ń)
után a toldalék affrikálódik (l. az előző
pontot).
Veláris és palatális párok:
t – ť:
śvet
’világ’:
śvet-ś (свет-сь), krovať
’ágy’:
krovať-ś (кровать-сь)
d – ď: kud
’ház’ :
kud-ś (куд-сь)
,
käď
’kéz’ :
käď-ś (кядь-сь)
s – ś: piks
’kötél’
:
piks-ś (пикс-сь), riś
’hiúz’ :
riś-ś (рысь-сь)
z – ź: kuz
’lucfenyő’ :
kuz-ś (куз-сь)
,
kelaź
’róka’ :
kelaź-ś (келазь-сь)
c – ć: pu
R
c
’malac’ :
pu
R
c-ś (пурхц-сь), grać
’varjú’ :
grać-ś (граць-сь)
l – ľ:
kel
’sógornő’ :
kel-ś (кел-сь), kaľ
’nyírfa’:
kaľ-ś (каль-сь)
r – ŕ: ver
’vér’ :
ver-ś (вер-сь)
,
maŕ
’alma’ :
maŕ-ś (марь-сь)
n – ń: san
’ér’ :
san-ć (сан-ць), lomań
’ember’ :
lomań-ć (ломань-ць)
Palatalizáltnak számítanak a moksában még a következő mássalhangzók is:
j:
škaj
’isten’ :
škaj-ś (шкай-сь)
č:
vrač
’orvos’ :
vrač-ś (врач-сь)
š:
meš
’méh’ :
meš-ś (меш-сь)
ž:
šuž
’árpa’ :
šuž-ś (шуж-сь)
Mindig kemények viszont a következők:
p – b: pop
’pópa’ :
pop-ś (пoп-сь), klub
’klub’ :
klub-ś (клуб-сь)
k – g: vek
’évszázad’ :
vek-ś (век-сь), flag
’zászló’ :
flag-ś (флаг-сь)
f – v: kožf
’levegő’ :
kožf-ś (кожф-сь), snav
’borsó’ :
snav-ś (снав-сь)
χ:
gŕeχ
’bűn’ :
gŕeχ-ś (грех-сь)