Page 109 - FUD20

Basic HTML Version

D
EBRECENI
E
GYETEM
F
INNUGOR
N
YELVTUDOMÁNYI
T
ANSZÉK
F
OLIA
U
RALICA
D
EBRECENIENSIA
20.
D
EBRECEN
, 2013
109
Morféma-alternációk a moksa-mordvin
határozott és birtokos személyragozásban
K
ERESZTES
László
Az erza-mordvin névragozást Maticsák Sándor dolgozta föl és tette közzé
magyarul (vö. Maticsák 2003: 143–164). Ugyanilyen szempontok szerint ma-
gam is gyűjtöttem anyagot a moksa névszóragozás kérdéseiről, és Ny. V. Bu-
tilov segítségével összeállítottam a moksa-mordvin határozatlan névragozás
vázlatát. Ezenkívül felhasználtam az újabb moksa (nyelven írt) nyelvtant is
(MK 2000), amely eligazított ugyan a mai irodalmi helyesírási gyakorlatot ille-
tően, ám a részletkérdésekben egyáltalán nem jelentett segítséget. Megjegy-
zem, hogy a legtöbb kérdést M. Je. Jevszevjev leírása (1934/1963) alapján si-
került megoldanom. A moksa-mordvin határozatlan névragozás feldolgozása
folyóiratunk korábbi számaiban, a Folia Uralica Debreceniensia 18. (Keresztes
2011b: 99–116) és 19. (Keresztes 2012: 101–124) számában látott napvilágot.
Az erza esetragok kapcsolódási szabályainak leírásához Maticsák (2003:
143) öt megkülönböztető jegyet vett figyelembe (vö. még Maticsák 2012:
127–128):
a) a tővéghangzó (magánhangzó, ill. mássalhangzó),
b) a mássalhangzós tő (egyszerű, ill. kapcsolat),
c) a tő (utolsó szótagjának) magánhangzója (palatális, ill. veláris),
d) a szóvégi vagy az utolsó szótagközi mássalhangzó minősége (palatális/
lágy, ill. nem palatális/kemény),
e) a szóvégi mássalhangzó szonoritása (zöngés, ill. zöngétlen).
Meg kell jegyeznem, hogy míg az erza irodalmi írás a fonematikus, a mok-
sa főként a fonetikus átírási elven nyugszik. A két mordvin irodalmi nyelv egy-
ségének jegyében magam itt is a fonematikus elveket próbálom érvényesíteni.
A fenti elvek alapján vázoltam én is a tő és esetrag kapcsolatát (Keresztes
2011b, 2012). Megjegyzem azonban, hogy egy kissé eltértem Maticsák tár
-
gyalási sorrendjétől, mert – a felesleges ismétlések elkerülése végett – a rago
-
kat másképpen csoportosítottam, és ennek megfelelően ismertettem a morfé
-