Page 106 - FUD20

Basic HTML Version

K
ELEMEN
I
VETT
106
Irodalom
Baufeld, Christa 1979: Semantische Beschreibung der Pluraliatantum im
Deutschen. Greifswald. Disszertáció. Kézirat.
Braun, Maximilian 1930: Das Kollektivum und das Plurale tantum im Russi-
schen: ein bedeutungsgeschichtlicher Versuch. Leipzig.
Fokos-Fuchs Dávid 1939: Finnugor–török mondattani egyezések. Magyar
Nyelvőr 68: 13–19.
Ingo, Rune 1978: Suomen kielen pluratiivit eli monikkosanat. Numeeris-se-
manttinen tutkimus I. Väenkokouksia ja teknisiä laitteita tarkoittavat sa-
nat. Åbo Akademi, Turku.
Ingo, Rune 1997: Suomen kielen pluratiivit eli monikkosanat. Numeeris-se-
manttinen tutkimus II. Ruumiinosia ja vaatteita tarkoittavat sanat. Vaasan
yliopisto. Humanistinen tiedekunta. Käännösteorian ja ammattikielten tut-
kijaryhmä, Vaasa.
Kåven, Brita – Jernsletten, Johan – Nordal, Ingrid – Eira, John Henrik –
Solbakk, Aage 1995: Sámi–dáru sátnegirji. Samisk–norsk ordbok. Davvi
Girji o.s.
Kelemen Ivett 2008: Plurale tantumok az északi lappban. Folia Uralica Deb-
receniensia 15: 35−48.
Kelemen Ivett 2009: Az
korrelatív képző funkciói az északi lappban. Folia
Uralica Debreceniensia 16: 47
55.
Kelemen Ivett 2011: Pluratívák szintatikai és szemantikai vizsgálata az észa-
ki lappban. Folia Uralica Debreceniensia 18: 89–98.
Kelemen Ivett 2012: Pluratívák vizsgálata az északi lapp Máté evangélium-
ban. Folia Uralica Debreceniensia 19: 83–100.
Koivulehto, Jorma 2002:
Häät.
Virittäjä 106: 490–507.
Korhonen, Mikko 1981: Johdatus lapin kielen historiaan. Suomalaisen
Kirjallisuuden Seura, Helsinki.
Kylstra, A. D. – Hahmo, Sirkka-Liisa – Hofstra, Tette – Nikkilä, Osmo: Le-
xikon der älteren germanischen Lehnwörter in den ostseefinnischen Spra-
chen. I: A–J. Amsterdam – Atlanta, GA, Rodopi, 1991. II: K–O. Amster-
dam – Atlanta, GA, Rodopi, 1996. III: P–Ä. Amsterdam – New York, B.
V. Rodopi, 2012.
Lagercrantz, Eliel 1939: Lappischer Wortschatz I–II. Lexica Societatis Fen-
no-Ugricae 6. Helsinki.
Lakó György 1986: Chrestomathia Lapponica. Tankönyvkiadó, Budapest.
Lindahl, Eric –
y
hrling, Johann 1780: Lexicon Lapponicum. typis Joh.
Georg. Lange.