Page 10 - FUD20

Basic HTML Version

B
ÁTORI
S. I
STVÁN
10
mazza: az összehasonlított szóalakokat, forrásokat és így tovább, beleértve az
idézett adatok helyesírását is. Ezen túlmenően az adatbázis tartalmaz további
szerkezeti elemeket, amelyek lehetővé teszik az adatok táblázatszerű megje-
lenítését. A kérdés az, hogy ebben a keretben mennyire érdemes a filológiai
hűséget az adatbank fő célkitűzésének tekinteni.
8.1. A tárolás síkja: a szöveghűség
A hibajavítás. Nyomtatott szövegben számolni kell hibákkal. A hibák egy
(nagy) részét már a szerkesztők is észreveszik, és a publikáció különböző stá-
diumában megpróbálják kijavítani. Kritikusak a nyomdába kerülés után fel-
fedezett hibák, amelyek orvoslása az erratum. A kész publikáció végén kö-
vetkezik a hibajegyzék. Ugyancsak idetartoznak a kiegészítések és törlések
is. Ez így van az UEW esetében is, azzal a különbséggel, hogy a háromköte-
tes műben négy errata, ill. addenda van (kettő a második kötet végén és to-
vábbi kettő a harmadik kötet elején).
Lehet, hogy a szigorúan vett filológiai szöveghűségbe beletartozik a szö-
veg betű szerinti (például helyesírási hibás) reprodukciója, de ezt az adatbá-
zis építésében is követni értelmetlenség lenne. Viszont a hiba hiba, amit min-
denképpen ki kell javítani. Az egyedüli értelmes megoldás a javított (kiegé-
szített) szöveg felvétele és egy fakultatív (lábjegyzetszerű) utalás az eredeti
szerző által elkövetett hibára. Különben az UEW használója az adatok meg-
bízhatósága érdekében négy listát kényszerülne átnézni, hogy esetleg a kere-
sett adat nem tartalmaz-e valamilyen rendellenességet. Természetesen az eti-
mológiai szótár használója rendes körülmények között nem így jár el, és nem
lapozgat minden keresett szó előtt az UEW errátumaiban.
Az UEDb bedolgozta a hibajegyzékeket és a kiegészítéseket a szótár állo-
mányába: a szócikkek már a kijavított, kiegészített adatokat tartalmazzák és a
törlendő szavak, szakaszok, szócikkek törlődtek. Hasonlóképpen ki lettek ja-
vítva a konverzáció során Koblenzben felfedezett hibák is. A javítás eredmé-
nye tehát egy hibamentes szöveg (már amennyire hibamentes szöveg egyál-
talán létezik), amely mellett rendszerint ott van, a használó kívánságára láb-
jegyzetként megjeleníthető UEW-beli eredeti hibás szöveg. (A sor végi inter-
aktív rombusz (♦) jelzi a sorban történt javítást, amelynek beütésére a bal
felső sarki ablakban megjelenik az UEW-ben található eredeti szöveg. A
szavak német jelentésében található helyesírási hibákat nem örökítettük
meg.)